ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Articles by: admin

POKYNY PRED NÁSTUPOM DO ŠKOLY

POKYNY PRED NÁSTUPOM DO ŠKOLY

in Oznamy

Priebežne aktualizujeme… Informácie k nástupu žiakov ZŠ po prerušení vyučovania od 14.9.2020 Prvé kroky – rodič: (1) Zoznam potrebných zošitov a školských pomôcok (2) Prihlásenie rodiča do školského informačného systému. Prihlasovacie údaje boli zaslané rodičom na ich e-mailovú adresu /24.8.2020/ Návod: Prihlásenie rodiča do EduPage (3) Prihlasovanie na stravu  prihlasovanie na stravu sa uskutoční elektronicky prostredníctvom EduPage – rodič nahlási záujem o stravu vyplnením prihlášky v časti EduPage > Prihlasovanie alebo telefonicky ŠJ: 0914 199 553 následne v škole od […]

Read more ›
Ako prebiehala dezinfekcia

Ako prebiehala dezinfekcia

in Oznamy

10.9.2020: pred obnovením vyučovania,  prebehla na škole dezinfekcia priestorov polymérovým nástrekom.

Read more ›
Podmienky vstupu do školy

Podmienky vstupu do školy

in Novinky

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám, deťom a žiakom Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka do školy sa […]

Read more ›
Odvolanie zákazu prevádzky

Odvolanie zákazu prevádzky

in Oznamy

Vážení rodičia, milí žiaci RÚVZ so sídlom v Nitre, listom  č. HDM/A/2020/02674-2-Gre zo dňa 10.9.2020 odvoláva zákaz prevádzky Základnej školy s materskou školu sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra. V  pondelok,  14. septembra 2020 bude obnovená prevádzka  vo všetkých triedach  MŠ. Školské vyučovanie  v ZŠ  sa obnovuje pre žiakov 1. – 4. ročníka, vrátane ŠKD. Pre žiakov  5. – 9. ročníka ZŠ  je aj naďalej zabezpečené dištančné vzdelávanie.     PaedDr. Anna Fabišová riaditeľka školy

Read more ›
Čestné vyhlásenie (tlačivo)

Čestné vyhlásenie (tlačivo)

in Oznamy

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy  vyplnené tlačivo: Čestné vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka Čestné vyhlásenie môže vyplniť a odoslať aj elektronicky cez EduPage > Prihlasovanie. Vyhlásenie – žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (PDF) – predkladá rodič po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

Read more ›
Pozvánka „Desiatok za školu“

Pozvánka „Desiatok za školu“

in Duchovný život

Pozývame všetkých rodičov, pedagógov, zamestnancov, priaznivcov: spojme sa v modlitbe – za našu školu, za uzdravenie chorých a skorý návrat do vyučovacieho procesu. ĎAKUJEME. Spoločenstvo rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda

Read more ›
Potvrdenie o návšteve školy

Potvrdenie o návšteve školy

in Oznamy

Návod na tlač potvrdenia o návšteve školy: TU Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?  

Read more ›
Rozhodnutie RÚVZ

Rozhodnutie RÚVZ

in Oznamy

Vážení rodičia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre rozhodol listom č. HDM/A/2020/02674-Gre,  zo dňa 2.9.2020, na základe potvrdeného prípadu ochorenia COVID 19 u zamestnanca našej školy o  zákaze prevádzky v Základnej škole s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01 Nitra od 02.09.2020 do odvolania. Obnovenie  prevádzky sa  predbežne predpokladá po ukončení 14-dňovej karantény zamestnancov školy. Potvrdenie o zákaze prevádzky pre zamestnávateľa Vám budú poskytnuté po vyžiadaní na mailovej adrese: zsgorazdova@zsgorazdova.sk. V Nitre, 2.9.2020 PaedDr. Anna Fabišová […]

Read more ›
ODLOŽENIE OTVORENIA ŠKOLSKÉHO ROKA NA ZŠ SV. MARKA A ZŠ A MŠ SV. GORAZDA V NITRE – INFORMÁCIA

ODLOŽENIE OTVORENIA ŠKOLSKÉHO ROKA NA ZŠ SV. MARKA A ZŠ A MŠ SV. GORAZDA V NITRE – INFORMÁCIA

in Oznamy

Nitrianske biskupstvo prijalo informáciu o zistení ochorenia na COVID 19 u dvoch pedagogických zamestnancov zo ZŠ a MŠ sv. Gorazda a ZŠ sv. Marka v Nitre, a stotožnilo sa so zodpovednými krokmi a rozhodnutiami štatutárnych zástupkýň – riaditeliek oboch vzdelávacích zariadení, ktorých výsledkom je odklad otvorenia školského roka 2020 / 2021 na zatiaľ presne neurčený termín. Prijaté kroky a opatrenia sú v záujme ochrany zdravia detí a žiakov oboch vzdelávacích zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho biskupstva a RKFÚ Nitra – […]

Read more ›
Príhovor ministra školstva k začiatku školského roka 2020/2021

Príhovor ministra školstva k začiatku školského roka 2020/2021

in Novinky

01.09.2020 Minister školstva Branislav Gröhling deň pred začiatkom nového školského roka poprosil rodičov a žiakov o spoluprácu pri vytvorení bezpečného prostredia na školách a poďakoval im za zodpovedné nosenie rúšok v prvých dvoch týždňoch vyučovania. „Možno to nie je úplne pohodlné, ale pamätajme, že to robíme všetci pre seba, pre svoje okolie, pre kamarátov, rodinu a dbáme tak na zdravie nás všetkých,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling v príhovore pri príležitosti zajtrajšieho otvorenia škôl. Aj v novom […]

Read more ›