ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Botanická záhrada

Fotografie z návštevy botanickej záhrady SPU v Nitre.

Botanická záhrada je vedecko – pedagogickým pracoviskom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s celouniverzitnou pôsobnosťou. Bola založená 1. 1. 1982 a plní tri hlavné úlohy botanických záhrad, t.j. didaktickú, vedeckovýskumnú a kultúrno – výchovnú úlohu. V zbierkach BZ okrem tropických a subtropických druhov sú zastúpené rastliny mierneho pásma, domácej flóry, okrasnej zelene a úžitkových rastlín. Vo vedeckej oblasti sa zameriava na štúdium biológie ohrozených druhov rastlín Slovenska. Kontakty so svetovými BZ udržiava prostredníctvom siete Index Seminum Všetky zbierky sú prístupné študentom, odbornej aj laickej verejnosti.

Foto: Peter Szovics (8. ročník)