ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Novinky

NEBOJME SA PREKVAPENÍ, KTORÉ PRE NÁS PRIPRAVIL BOH!

NEBOJME SA PREKVAPENÍ, KTORÉ PRE NÁS PRIPRAVIL BOH!

in Novinky

Drahí bratia a sestry, v evanjeliu dnešnej žiarivej noci Veľkonočnej vigílie stretávame ako prvé ženy, ktoré sa poberajú k Ježišovmu hrobu s voňavými olejmi, aby nimi pomazali jeho telo (porov. Lk 24,1-3). Idú prejaviť gesto súcitu, oddanosti, lásky, tradičné gesto voči zosnulej milovanej osobe, ako to robíme aj my. Nasledovali Ježiša, načúvali mu, cítili sa byť prijaté v ich dôstojnosti a sprevádzali ho až dokonca, až na Kalváriu a do chvíle, keď ho sňali z kríža. Vieme si predstaviť, čo […]

Read more ›
Viera v Boha – najpravdivejší dôvod pre život

Viera v Boha – najpravdivejší dôvod pre život

in Novinky

Podľa rozprávania evanjelistu Matúša (3, 13-17), Ježiš prišiel z Galiley k rieke Jordán, aby sa nechal pokrstiť Jánom. V tom čase ľudia z celej Palestíny prichádzali počúvať kázanie tohoto veľkého proroka, jeho ohlasovanie príchodu Božieho kráľovstva a aby prijali krst, teda podrobili sa tomuto znaku pokánia, ktorý vyzýval k obráteniu sa od hriechu. Aj keď sa nazýval krstom, nemal sviatostnú hodnotu obradu, ktorý dnes slávime. Ako dobre viete, bolo to až Ježišovou smrťou a vzkriesením, keď ustanovil sviatosti a dal […]

Read more ›
Advent

Advent

in Novinky

Advent sme začali sv. omšou, počas ktorej p. kaplán posvätil adventné vence na ktorých počas tohto obdobia každý deň zapaľujeme sviecu pri našej spoločnej modlitbe. Advent (z latinského „adventus“ – príchod) znamená príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že poslal svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Advent nám  pripomína, že […]

Read more ›
Čo je našim najvyšším dobrom?

Čo je našim najvyšším dobrom?

in Novinky

Každý človek nosí vo svojom srdci mnohé túžby a priania. Medzi nimi však vždy existuje len jedna túžba, ktorej prikladá najväčšiu dôležitosť. A kvôli nej je schopný vzdať sa všetkých ostatných. Filozofovia to nazývajú najvyššie dobro. Nie je ťažké odhaliť, čo je najvyšším dobrom pre našich blížnych a pre nás samých. Prezrádza to smerovanie nášho života, ako aj úsilie, ktoré tej či onej veci venujeme. A tak zisťujeme, že to „najvyššie dobro“ sa rôzni od človeka k človeku v závislosti […]

Read more ›
Aby sme už viac neboli hladní….

Aby sme už viac neboli hladní….

in Novinky

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi slávime my katolíci s vnútorným presvedčením, že je dôkazom o prítomnosti Boha – a to až celkom osobnej – medzi nami ľuďmi. Je to pre mnohých ako nádej, že je možné vidieť toho, ktorý je nekonečne veľký a svätý, a preto sa mu inak nemožno ani priblížiť, iba tak, že sa on priblíži k nám. Tu je zrazu možnosť sa naňho dívať a dotknúť sa ho. Považujeme za správne žasnúť a užívať si ju […]

Read more ›
TURÍCE  – Zoslanie Ducha Svätého

TURÍCE – Zoslanie Ducha Svätého

in Novinky

 „Duchu Svätý, nazývame ťa ľudskými menami, aby sme o tebe mohli hovoriť. Hľadáme výrazy, mená, obrazy a prirovnania, aby sme nemuseli mlčať. Si vzduch, ktorý dýchame. Si diaľka, za ktorou putujeme. Si svetlo, ktoré nás osvecuje. Si láska, ktorou nás Boh stvoril. Prebuď ma k životu tak, ako si vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Daj, aby som sa stal svetlom sveta. „Zošli Ducha Svätého a obnov tvárnosť zeme“.     Pane Ježišu, zošli svojho Ducha aj do našich duší, aby vyrástli […]

Read more ›
Dotazník – zápis do 1. ročníka

Dotazník – zápis do 1. ročníka

in Novinky

Dotazník(.pdf)

Read more ›