Rada školy a jej funkcia

in Rada školy

 Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie  a) návrhy na počty prijímaných žiakov, b) návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie, c) návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, d) návrh rozpočtu, e) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia, f) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 1 ods. 5 písm. e), g) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, h) koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského […]

Read more ›