ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Oznamy

Obnovuje sa školské vyučovanie

Obnovuje sa školské vyučovanie

in Oznamy

Vážení rodičia, rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 26. mája 2020, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 22. mája 2020 v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR z 22. mája 2020 Vám oznamujeme, že s účinnost’ou od 1. júna 2020 sa obnovuje školské vyučovanie v 1. -5. ročníku ZŠ a prevádzka MŠ, ŠKD a ŠJ. PaedDr. Anna Fabišová riaditeľka školy

Read more ›
Tlačivo – Vyhlásenie COVID (rodič)

Tlačivo – Vyhlásenie COVID (rodič)

in Oznamy

Pri prvom nástupe alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, v období do konca šk. roka 2019/2020, predkladá rodič  písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo: Vyhlásenie COVID – rodič (DOC)

Read more ›
Predprimárne vzdelávanie – žiadosti

Predprimárne vzdelávanie – žiadosti

in Oznamy

Vážení rodičia, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžete doručiť poštou alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky zverejnenej na stránke školy. Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje: a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zákonný zástupca dieťaťa predloží: […]

Read more ›
Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

in Oznamy

Milí rodičia, termín zápisu do MŠ sa na základe usmernenia Ministerstva školstva presúva na: 30. apríl – 31. máj 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. ON-LINE PRIHLÁŠKU VYPLŇTE UŽ DNES: https://gorazdnr.edupage.org/register/ O presnom termíne zápisu vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy www.zsgorazdova.sk. Vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda    

Read more ›
Informácia k 2% z dane

Informácia k 2% z dane

in Oznamy

Keďže stále nevieme, aké opatrenia prijme vláda v súvislosti s poukázaním 2 %, možno ostáva posledných pár dní, aby ste nám venovali svoj podiel dane. Nestraťte túto možnosť! ĎAKUJEME, ŽE V TÝCHTO ŤAŽKÝCH ČASOCH STOJÍTE PRI NÁS! Dôležité termíny: do 30. apríla 2020 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane) tlačivá: TU Popis krokov pre venovanie 2% z dane Zamestnanci: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na […]

Read more ›
Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka ZŠ

in Oznamy

Milí rodičia, zápis do prvého ročníka ZŠ bude na základe usmernenia Ministerstva školstva prebiehať od 15. do 30. apríla 2020  bez osobnej účasti dieťaťa ELEKTRONICKOU FORMOU. ON-LINE PRIHLÁŠKU VYPLŇTE UŽ DNES: https://gorazdnr.edupage.org/register/ V prípade, že nemáte možnosť vyplniť túto prihlášku elektronicky, kontaktujte riaditeľku školy na t.č.: 0904 704 964, alebo mailom: riaditelnr@gmail.com Všetky doteraz vyplnené prihlášky evidujeme. O ďalšom postupe zápisu vás budeme informovať. Najčastejšie otázky: Ako zapisať dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží […]

Read more ›
POŽEHNANÉ  VEĽKONOČNÉ  SVIATKY

POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY

in Oznamy

Požehnané veľkonočné sviatky plné milostí a nádeje vyplývajúcej z Kristovho zmŕtvychvstania praje Spoločenstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre

Read more ›
7. apríl 2020 – Deň kresťanských učiteľov

7. apríl 2020 – Deň kresťanských učiteľov

in Oznamy, Duchovný život

7. apríla si kresťanskí učitelia pripomínajú sviatok patróna učiteľov svätého Jána de la Salle. Nech čnosti dobrého učiteľa – múdrosť, pokora či veľkodušnosť, ktoré svätý Ján vyzdvihoval, nechýbajú ani jednému z nás. Pán Boh zaplať.

Read more ›
Digitálne učebnice zadarmo

Digitálne učebnice zadarmo

in Oznamy

Ministerstvo školstva sprístupnilo učiteľom a rodičom digitálne učebnice zadarmo. Webstránka edičného portálu Prístupové kódy: Meno: ucebnica@iedu.sk Heslo:učebnica

Read more ›
Opatrenia ministerstva školstva – vyučovanie prerušené do odvolania

Opatrenia ministerstva školstva – vyučovanie prerušené do odvolania

in Oznamy

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov […]

Read more ›