ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Oznamy

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

in Oznamy

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích aktivít na stredných školách podľa § 32 školského zákona (gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách, školách […]

Read more ›
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo)

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo)

in Oznamy

  Vyhlásenie – žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (PDF) – predkladá rodič po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

Read more ›
Celoškolské rodičovské spoločenstvo – online

Celoškolské rodičovské spoločenstvo – online

in Oznamy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda pozýva rodičov na celoškolské rodičovské spoločenstvo, ktoré sa z dôvodu epidemiologicko – preventívnych opatrení bude konať on-line – formou spoločného stretnutia triednej učiteľky s rodičmi. TERMÍNY TRIEDNYCH RODIČOVSKÝCH SCHÔDZOK (on-line cez ZOOM): Pondelok 12. októbra 2020: 17:30 – 18:00 hod. …….. 2. ročník: tr. učiteľka H. Ševčíková 18:00 – 18:30 hod. …….. 3. ročník: tr. učiteľka Ľ. Hricová a 1. ročník: tr. učiteľka J. Nemčeková 18:30 – 19:00 hod. …….. 4. ročník: tr. učiteľka X. Ferenczyová Utorok […]

Read more ›
Ospravedlnenie neprítomnosti

Ospravedlnenie neprítomnosti

in Oznamy

Rozhodnutím  Ministerstva školstva sa ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 5 vyučovacích dní je potrebné doložiť vyjadrenie detského lekára. Rozhodnutie: TU

Read more ›
Odvolanie zákazu prevádzky

Odvolanie zákazu prevádzky

in Oznamy

Vážení rodičia, milí žiaci RÚVZ so sídlom v Nitre, listom  č. HDM/A/2020/02674-2-Gre zo dňa 10.9.2020 odvoláva zákaz prevádzky Základnej školy s materskou školu sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra.   Dňa 11. septembra bolo žiakom poskytnuté riaditeľské voľno: rozhodnutie o poskytnutí riaditeľského voľna: PDF V  pondelok,  14. septembra 2020 sa obnovuje prevádzka: vo všetkých triedach  MŠ. pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ, vrátane ŠKD V stredu 17. septembra 2020 sa obnovuje prevádzka: pre žiakov  5. ročníka ZŠ V  pondelok,  21. […]

Read more ›
POKYNY PRED NÁSTUPOM DO ŠKOLY

POKYNY PRED NÁSTUPOM DO ŠKOLY

in Oznamy

Priebežne aktualizujeme… Informácie k nástupu žiakov ZŠ po prerušení vyučovania od 14.9.2020 Prvé kroky – rodič: (1) Zoznam potrebných zošitov a školských pomôcok (2) Prihlásenie rodiča do školského informačného systému. Prihlasovacie údaje boli zaslané rodičom na ich e-mailovú adresu /24.8.2020/ Návod: Prihlásenie rodiča do EduPage (3) Prihlasovanie na stravu  prihlasovanie na stravu sa uskutoční elektronicky prostredníctvom EduPage – rodič nahlási záujem o stravu vyplnením prihlášky v časti EduPage > Prihlasovanie alebo telefonicky ŠJ: 0914 199 553 následne v škole od […]

Read more ›
Ako prebiehala dezinfekcia

Ako prebiehala dezinfekcia

in Oznamy

10.9.2020: pred obnovením vyučovania,  prebehla na škole dezinfekcia priestorov polymérovým nástrekom.

Read more ›
Potvrdenie o návšteve školy

Potvrdenie o návšteve školy

in Oznamy

Návod na tlač potvrdenia o návšteve školy: TU Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?  

Read more ›
Rozhodnutie RÚVZ

Rozhodnutie RÚVZ

in Oznamy

Vážení rodičia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre rozhodol listom č. HDM/A/2020/02674-Gre,  zo dňa 2.9.2020, na základe potvrdeného prípadu ochorenia COVID 19 u zamestnanca našej školy o  zákaze prevádzky v Základnej škole s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01 Nitra od 02.09.2020 do odvolania. Obnovenie  prevádzky sa  predbežne predpokladá po ukončení 14-dňovej karantény zamestnancov školy. Potvrdenie o zákaze prevádzky pre zamestnávateľa Vám budú poskytnuté po vyžiadaní na mailovej adrese: zsgorazdova@zsgorazdova.sk. V Nitre, 2.9.2020 PaedDr. Anna Fabišová […]

Read more ›
ODLOŽENIE OTVORENIA ŠKOLSKÉHO ROKA NA ZŠ SV. MARKA A ZŠ A MŠ SV. GORAZDA V NITRE – INFORMÁCIA

ODLOŽENIE OTVORENIA ŠKOLSKÉHO ROKA NA ZŠ SV. MARKA A ZŠ A MŠ SV. GORAZDA V NITRE – INFORMÁCIA

in Oznamy

Nitrianske biskupstvo prijalo informáciu o zistení ochorenia na COVID 19 u dvoch pedagogických zamestnancov zo ZŠ a MŠ sv. Gorazda a ZŠ sv. Marka v Nitre, a stotožnilo sa so zodpovednými krokmi a rozhodnutiami štatutárnych zástupkýň – riaditeliek oboch vzdelávacích zariadení, ktorých výsledkom je odklad otvorenia školského roka 2020 / 2021 na zatiaľ presne neurčený termín. Prijaté kroky a opatrenia sú v záujme ochrany zdravia detí a žiakov oboch vzdelávacích zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho biskupstva a RKFÚ Nitra – […]

Read more ›