ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Charakteristika metódy CLIL (Content Laguage integrated learning)

Od šk. roku 2013/2014 sa naša škola zapojí do  projektu CLIL  s odbornou garanciou Katedry lingvodidaktiky  PF UKF v Nitre.

Čo  je CLIL – jednoducho povedané, žiaci sa s cudzím jazykom nestretávajú  len na hodinách angličtiny, ale aj na hodinách iných predmetov, napr. pri miešaní farieb na hodine výtvarnej výchovy sa po anglicky učia farby, na hodinách matematiky pomenúvajú čísla i matamatické úkony.  Na prírodovede a telesnej výchove sa učia názvy tela v angličtine, na informatickej výchove sa stretávajú s anglickými príkazmi či názvami. Deti sa tak učia cudzí jazyk vo vzájomných súvislostiach, v prirodzených situáciách.

Cieľom projektu je:

– zvýšiť záujem žiakov o štúdium cudzieho jazyka

– dosiahnuť  kvalitu jazykových zručností

– zvýšiť plynulosť vyjadrovania sa, rozšírenie slovnej zásoby

– pripraviť deti na praktický život a prácu v multikultúrnej spoločnosti

– zlepšiť komunikačné kompetencie  žiakov v cieľovom jazyku

– získať kontakty so zahraničím

CLIL (Content Language integrated learning) je všeobecne uznávaná skratka súhrnne označujúca množstvo rozdielnych metodických postupov, ktorých spoločným prvkom je špecifické postavenie cudzieho jazyka vo výučbe iných predmetov a vzdelávacích obsahov. Pojem CLIL tak pokrýva všetky formy vzdelávania akademických, umeleckovýchovných a technických predmetov prostredníctvom vyučovania jazyka, ktorý nie je pre väčšinu žiakov materinským, tzn. že sa integruje vyučovanie obsahu predmetu (napr. matematiky) s vyučovaním cudzieho (pracovného) jazyka. Dôležitým princípom je to, že časť vyučovacieho času musí byť venovaná priamej výučbe cudzieho jazyka (napr. rozvoj počúvania s porozumením, riešenie gramatických otázok alebo cvičenia na slovotvorbu).

Hlavný cieľ
Cieľ experimentálneho overovania zavedenia CLIL do prvého ročníka pre všetkých žiakov vyplýva z funkcií jazyka (dorozumievacia a poznávacia funkcia) ako nástroja nielen dorozumenia ale aj myslenia. Experimentálnym overovaním chceme nájsť vhodné spôsoby aplikácie cudzieho jazyka do vyučovacích predmetov a výchovy, ale aj nájsť vhodné obsahy, overiť vplyv na motiváciu a výsledky žiakov, pripraviť metodické a didaktické materiály pre cudzie jazyky – anglický a francúzsky.
Ďalším cieľom experimentálneho overovania je, aby si žiaci uvedomili význam cudzieho jazyka nielen ako nástroja na dorozumievanie, ale spoznali aj jeho poznávaciu funkciu. t.j. konkrétnych obsahov, a tým by sme chceli vyzdvihnúť dôležitosť medzipredmetových vzťahov.