ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Čo je našim najvyšším dobrom?

Každý človek nosí vo svojom srdci mnohé túžby a priania. Medzi nimi však vždy existuje len jedna túžba, ktorej prikladá najväčšiu dôležitosť. A kvôli nej je schopný vzdať sa všetkých ostatných. Filozofovia to nazývajú najvyššie dobro. Nie je ťažké odhaliť, čo je najvyšším dobrom pre našich blížnych a pre nás samých. Prezrádza to smerovanie nášho života, ako aj úsilie, ktoré tej či onej veci venujeme. A tak zisťujeme, že to „najvyššie dobro“ sa rôzni od človeka k človeku v závislosti od veku, vzdelania a spoločenského postavenia i stupňa duchovnej zrelosti.

 Sviatok Krista Kráľa nám však dáva dôležitú otázku: Zvolil si si správne svoje najvyššie dobro?

Túto otázku však môžeme začuť aj v rozprávaní podobenstiev o nebeskom kráľovstve. Božie kráľovstvo je Božia vláda v našich srdciach, životoch, domovoch, spoločnosti a vo svete. Kto objaví toto Božie kráľovstvo a zmocní sa ho, dosiahne vyplnenie všetkých ostatných túžob.  „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“  (Mt 6, 33). Pochabo sa teda správa ten, kto si volí za najvyššie dobro svojho života niečo iné.

 

Skvelým príkladom správneho rozhodnutia je starozákonný kráľ Šalamún. Mladý Šalamún mal veľa túžob: bohatstvo, vojenská moc, sláva, prosperita, dlhý život, šťastie… Ale keď sa ho Boh opýtal na jednu vec, keď sa ho opýtal na jeho najvyššie dobro, prial si múdrosť zhora. Šalamún správne usúdil, že práve takýto dar mu prinesie vyplnenie všetkých ostatných túžob. A Boh takto odpovedal na jeho voľbu:  „Pretože si žiadal túto vec a nežiadal si si dlhý vek, ani si si nežiadal bohatstvo, ani si nežiadal život svojich nepriateľov, ale žiadal si si chápavosť, aby si pochopil právo, urobím ti podľa žiadosti: Hľa, dám ti srdce múdre a chápavé, takže tebe podobného nebolo pred tebou a takého, ako si ty, nebude ani po tebe. Ale dám ti aj to, čo si nežiadal, aj bohatstvo, aj slávu, takže ti po všetky tvoje dni nebude podobného medzi kráľmi“  (1 Kr 3, 11-13).      

 

Ak sa nás dnes Boh opýta, čo je našim najvyšším dobrom, čo odpovieme? Je Božie kráľovstvo, Kristova vláda nad našimi životmi, pre nás najvyšším dobrom v takej miere, že sa podobáš tým, ktorí dokázali vzdať sa všetkého, len aby získali to, čo považovali za najvyššie dobro pre seba?

(Podľa: www.homily-service.sk – Myšlienky… 8/2000, 192/2001.)