ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Cvičenia zo SLOVENSKÉHO JAZYKA pre DEVIATAKOV

Na cvičeniach zo SJL sa žiaci pripravujú na Komparo, Testovanie9, prijímacie skúšky na stredné školy a zdokonaľujú sa v pravopise. Plán práce krúžku je koncipovaný podľa požiadaviek NÚCEM-u. Testy a úlohy vychádzajú z ISCED 2.