ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Ďakujeme za podporu

Na tejto stránke by sme radi uverejnili (s ich súhlasom) postupne všetkých sponzorov a dobrodincov,
ktorí akokoľvek pomohli pri finančnej, materiálnej a inej podpore našej školy.

Všetkým za to patrí úprimné ďakujeme!

Poďakovanie za podporu: