ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Digiškola

DIGIŠKOLA – NP Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

V rámci NP Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (DigiŠkola) získla ZŠ tablety Samung Note – 20ks, notebook Lenovo E545 s interaktívnou tabuľou a projektorom a MŠ získala tiež interaktívnu tabuľu s projektorom. V priebehu roka bola na ZŠ inštalovaná softvérová podpora SamsungSchool pre riešenie manažmentu tabletov.

Manažment tabletov rozširuje možnosti využitia techniky v digitálnej učebni školy vytvorenej v rámci projektu EVSRŠ a dáva tak priestor k ďalšiemu skvalitneniu procesu výučby.

Samsung School je inovatívne riešenie vzdelávacieho procesu, ktoré kombinuje metodické zručnosti učiteľa s modernými technológiami v užívateľsky príjemnom grafickom prostredí. Jeho nasadením sa vzdelávanie posúva do kvalitatívne novej úrovne a umožňuje jednoducho používať množstvo nových nástrojov na riadenie procesu výučby. Vďaka multimediálnemu obsahu, ktorý predstavuje efektívny spôsob oznamovania informácií, môžu byť vyučovacie hodiny dynamickejšie a zábavnejšie.

Popis funkcionality:

  1. Monitorovanie študentských tabletov
  2. Manažment študentských tabletov
  3. Manažment študentských tabletov – vynútenie pozornosti
  4. Zdieľanie obrazovky študentských tabletov
  5. Testovanie šudentov
  6. Anketa študentov
  7. Vytváranie vlastného vzdelávacieho obsahu

Zavedenia systému a zaškolenie učiteľov prebehlo na škole v mesiaci apríl 2015.

V projekte Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (DigiŠkola) sa škola zaviazala k vypracovaniu tzv. Školských projektov, ktorých cieľom je prezentovanie získaných zručností s modernou digitálnou technikou originálnym a zároveň pútavým spôsobom.

ZŠ vypracovala dva projekty pod vedením Mgr. Róbert Krajčíra:

Vypracované projekty:

  • Máme radi Slovesnko, téma: Hradisko Zoborodkaz1
  • Učím sa, učím ťa, téma: Fotosyntéza pre dušu – odkaz2

Za MŠ vypracovala interaktívny metodický materiál PaedDr. Lenka Gughová na tému: Interaktívna tabuľa a dopravná výchova v materskej škole – Priechod pre chodcov.

  • Zebra v pruhovanom tričkuodkaz

Vypracované projkety budú zverejenené a zdielané pre všetky školy na portáli www.digiskola.sk