ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

E-TESTOVANIE

V rámci NP Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ sa naša škola zapojila do projektu E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH.

Cieľom projektu je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania.

Základné informácie:
Aktivity projektu:
Vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM (tieto testy a úlohy budú pre širší rozsah vyučovacích predmetov a vzdelávacích oblastí a pre rôzne úrovne náročnosti. Nová databáza NÚCEM = testy a úlohy pre učiteľov, školy a národné merania t.j. Testovanie 9 a Maturita)
Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl

Cieľové skupiny projektu:
žiaci a pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ,
zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania – napr. NÚCEM, Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav,
študenti II. a III. Stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním prác na pedagogický výskum a hodnotenie kvality vzdelávania

Hlavné ciele:
Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania
Zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM
Vytvorenie databáz testov a úloh (Banka úloh a testov) – približne 30.000 úloh zo všeobecnovzdelávacích predmetov a približne 130 testov zo vzdelávacích oblastí a kľúčových kompetencií
Moderné a softvérovo bezpečné spracovanie a vyhodnotenie testov a úloh
Zefektívnenie a urýchlenie porovnávania dosiahnutých výsledkov v predmetoch z oblastí vzdelávania pre učiteľa, školy, NÚCEM, MŠVVaŠ SR
Prínos pre školy:
Moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy
Podpora autoevalvácie školy
Zvýšenie prestíže školy
Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh
Prínos pre pedagóga:
Možnosť tvorivo sa podieľať na príprave elektronických testov a úloh
Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh
Moderný, rýchly a softvérovo bezpečný spôsob hodnotenia žiakov
Jednoznačnosť a zrozumiteľnosť žiakmi písaného textu
Prínos pre žiaka:
Rýchla objektívna spätná väzba pri preverovaní vedomostí
Atraktívnejšia forma hodnotenia
Častejšie využívanie moderných technológií v škole

Druhy testovaní:
Školské testovania koordinované s NÚCEM v čase dohodnutom so školou
Certifikačné elektronické testovania (E-Maturita, E-Testovanie 9, E-Testovanie 5)
Učiteľské testovania, v rámci ktorých učitelia využijú už hotové úlohy a testy z Banky úloh a testov, prípadne si z úloh zostavia vlastný test podľa svojich pedagogických požiadaviek a cieľov.

Viac na: www.etest.sk