ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Európske jazykové portfólio

V tomto šk. roku  bude ŠPÚ overovať experimentálnu verziu dokumentu – Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov.

Z tohto dôvodu sme sa od 7. novembra 2013 aj my zapojili do spomínaného projektu. Európske jazykové portfólio slúži na to, aby žiaci mohli dokumentovať svoju viacjazyčnosť a jazykové kompetencie, proces učenia sa, svoje kontakty s jazykmi a interkultúrne skúsenosti v jednotlivých jazykoch. Pozostáva z troch častí: Jazykový pas, Jazykový životopis a Zbierka prác a dokladov. EJP sa bude  používať ako prostriedok, pomocou ktorého sa proces učenia sa jazyka stáva pre žiakov transparentnejším, pomáhajúc im rozvíjať ich schopnosť premýšľania a sebahodnotenia, a tým im postupne umožňuje prijímať čoraz viac zodpovednosti za svoje vlastné učenie. Taktiež používanie Európskeho jazykového portfólia v jazykovom vzdelávaní, napomáha žiakom, aby vedeli zhodnotiť to, čo sa už naučili, aby sa zamysleli na stratégiami učenia sa a dokázali plánovať svoje ďalšie kroky v učení.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed