ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

História

Biskupský úrad v Nitre v zmysle zákona č. 29/1994 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení zákona č. 171/1990 Zb. § 57 B, odst. 2 a na základe cirkevného súhlasu Biskupskej konferencie Slovenska zo dňa 8. 8. 1990 zriadil dňom 27. augusta 1990 cirkevnú školu s úradným názvom Základná škola sv. Gorazda v Nitre s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Škola je umiestená v Nitre na Dlhej ulici č. 78. Zriadená škola nadväzuje na cyrilometodské tradície nášho cirkevného školstva. Meno nesie podľa prvého svätca slovenského národa, sv. Gorazda.

ZŠ sv. Gorazda v Nitre bola prvou diecéznou katolíckou školou, ktorá vznikla takmer po polstoročí prenasledovania cirkvi, ktoré začalo v máji 1945, kedy bolo poštátnených asi 1800 cirkevných základných škôl, desiatky stredných škôl a internátov.

Najväčšiu zásluhu na vzniku našej školy má otec biskup František Rábek a Jeho Eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec, ktorý na stretnutí v máji 1990 v sídle biskupského úradu na záver rokovania o založení katolíckej základnej školy povedal: „Tak teda začnite a pustite sa do toho“.

Za pomoci odboru školstva, finančného odboru, projekcie, sponzorov a rodičov žiakov uskutočnila sa v krátkom čase rekonštrukcia pre vyučovanie ôsmich tried základnej školy, jednej triedy materskej školy, zborovňa a jedáleň. Postupne sa budovali kabinety, telocvičňa, učebňa na výuku jazykov a počítačov. S prestavbou školy sa upravilo okolie školy a postavila sa aj kaplnka sv. Gorazda.

Od 1. decembra 2004 sa rozhodnutím nitrianskeho diecézneho biskupa oficálne spojila naša základná škola s materskou školou a bola zriadená katolícka škola s úradným názvom Základná škola s materskou školou svätého Gorazda. Súčasne boli k škole zaradené aj školský klub detí a školská jedáleň.

 

Patrónom našej školy je svätý Gorazd. Bol žiakom – učeníkom sv. Cyrila a Metoda. Pravdepodobne pochádzal z lokality dnešného Močenku, z usad-losti Gorazdov. Spolu so svätými bratmi – apoštolmi Slovanov a ich pomocníkmi sv. Klementom, Naumom, Angelárom a Sávom tvoria skupinu „Sedempočetníkov“. Svätý Gorazd bol mimoriadne nadaný, učený a charakterný mladík. Ovládal starosloviensky, latinský a grécky jazyk. Na kňaza ho vysvätil biskup Formoza. Podobne ako jeho spoločníci znášal útrapy, ktoré mu spôsobovali kráľ Svätopluk a biskup Viching. Svätý Metod pred smrťou vyvolil za svojho nástupcu sv. Gorazda. Vyjadril to vzácnymi slovami:

„Toto je vašej zeme slobodný muž, učený dobre v latinských knihách, pravoverný.“

Po smrti král’a Svätopluka bol s najväčšou pravdepodobnosťou vysvätený na biskupa a povýšený na arcibiskupa Veľkej Moravy. Po vpáde Maďarov bol nútený utiahnuť sa do zahraničia. Pravdepodobne sa dostal do Krakova, kde pôsobil až do svojej smrti. Poliaci ho začali uctievat ako svätca. Jeho sviatok u nás je 27. júla. Úcta k sv. Gorazdovi sa rozširuje. Túto úlohu chce plniť aj naša škola. Na jej pôde je na počesť sv. Gorazda vystavaná prvá kaplnka na Slovensku.

 

Modlitba k sv. Gorazdovi

Všemohúci a milosrdný Bože, Ty si povzbudzoval Metodovho učeníka Gorazda a jeho spoločníkov Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu, aby pokračovali v apoštolskom diele našich vierozvestov, na ich orodovanie nám pomôž, aby sme dnešnému svetu ohlasovali blahozvesť Tvojho syna a upevňovali jednotu Cirkvi skrze Krista nášho Pána. Amen.

Svätí Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva, orodujte za nás.