ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Modernizácia vzdelávacieho procesu

Pedagógovia našej školy sú zapojení do národného  projektu  „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“. Základným zámerom projektu je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy – prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Špecifickými cieľmi projektu  je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Zároveň je cieľom zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť.  Projekt  je  realizovaný v rokoch 2008 až 2013 a ich realizátorom je Ústav informácií a prognóz školstva.

Vo vyučovacom procese aktívne využívame moderné IKT. Vyučovacie hodiny sú obohatené prezentáciami  pps a prácou s interaktívnou tabuľou , čo robí vyučovanie pre deti atraktívnejším.

Deti majú pomocou týchto moderných metód a postupov možnosť sa oveľa aktívnejšie zapojiť do  práce na vyučovacej hodine.  Sú sústredenejšie,  pozornejšie  a dokážu získať viac vedomostí.