ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Charakteristika

Materská škola sv. Gorazda je predškolské zariadenie zaradené do siete školských zariadení MŠ SR ako spoločné zariadenie spolu so základnou školou s účinnosťou od 1.januára 2005.

MŠ sv. Gorazda je podľa zriaďovacej listiny predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje predprimárne vzdelanie, ktoré sa realizuje prostredníctvom organizačnej formy edukačnej aktivity – cieľavedomej, systematickej, zmyslovej, konkrétnej výchovno-vzdelávacej činnosti. Edukačná aktivita je organickou súčasťou denného poriadku.

Materská škola sv. Gorazda pri ZŠ sv. Gorazda je škola rodinného typu, ktorej úlohou a poslaním je rozširovanie a prejavovanie Božej milosti. Riadi sa mottom:

„Nechajte maličkých prísť ku mne…“

Dieťa sa chápe ako jedinečná osobnosť, ktorú treba pozitívne formovať.

Medzi výhody našej materskej školy patrí:
– škola rodinného typu
– uplatňovanie permanentného individuálneho prístupu
– exteriér herní obohatený o detské motivačné prvky, ktoré evokujú príjemné prostredie pre deti
– úzka spolupráca so ZŠ sv. Gorazda
– bezproblémová adaptácia detí predprimárneho vzdelávania na vstup do 1. roč. ZŠ
– spolupráca s odborníkmi v oblasti výchovy a vzdelania (špeciálny pedagóg)
– dôsledná prevencia a ochrana zdravia detí MŠ

Materská škola poskytuje rôzne aktivity:
– výučba anglického jazyka pod vedením CCVČ Klokočina
– futbalový krúžok pod vedením CCVČ Klokočina
– výtvarný krúžok pod vedením pracovníka CVČ „Domino“
– krúžok ľudového tanca
– pravidelný plavecký kurz v jarných mesiacoch (marec-apríl)
– pobyt detí v škole prírody (Párovské háje)
– mnohopočetné návštevy rozvíjania estetického cítenia (výstavy, bábkové a divadelné predstavenia)
– exkurzie, besiedky pri rôznych príležitostiach za účasti rodičov (deň matiek, vianočné posedenie, príprava vianočnej atmosféry)
– individuálna práca s počítačom – uplatňovanie rozvíjajúcich programov
– uplatňovanie akulturačného procesu vo vzdelávacom programe (návrat k tradíciám, poznať inokultúrne zvyky, obyčaje, tolerancia, rasová znášanlivosť)
– materská škola je držiteľom certifikátu „Zdravá škola, ktorá využíva všetky možnosti pre uplatnenie tohto certifikátu

Projekty školy:
U nás taká obyčaj – oboznamovanie sa a uchovávanie ľudových tradícií regiónu
Misijný projekt – prebudenie záujmu o misie a udržiavanie otvorenosti voči kresťanskej láske
Chcem byť zdravý ako buk – cesta k osvojeniu si zdravého spôsobu života

Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok. Vyžaduje si pokojné a prajné prostredie z každej stránky a od všetkých. Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi prospešný. Vedie k budúcej úspešnosti dieťaťa , k jeho vzdelaniu a duchovnému rastu.

VÝCHOVU DIEŤAŤA CHÁPEME PREDOVŠETKÝM AKO VÝCHOVU DETSKÉHO SRDCA ,KTORÉ SA BUDE VEDIEŤ UPLATNIŤ NIELEN V SPOLOČNOSTI, ALE BUDE UŽITOČNÝM AJ V BOŽOM KRÁĽOVSTVE.