ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Denný program

6.30 – 8.30
Hry a hrové činnosti detí, ranný kruh,
pohybové a relaxačné cvičenia

8.30 – 9.00
Činnosti zabezpečujúce životosprávu
(osobná hygiena)

9.00 – 11.30
Edukačné aktivity, pobyt vonku

11.30 – 12.00
Činnosti zabezpečujúce životosprávu
(osobná hygiena), obed, (stolovanie detí)

12.00 – 14.00
Osobná hygiena, odpočinok,
pohybové a relaxačné cvičenia.

14.30 – 15.00
Činnosti zabezpečujúce životosprávu
(osobná hygiena), olovrant (stolovanie),
krúžková činnosť, edukačné aktivity,
hry a hrové činnosti detí.

16.30 – 17.00
Prechod detí do náhradnej triedy.
Ukončenie prevádzky materskej školy.