ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Nový etymologický slovník slovenčiny

Stručný etymologický slovník slovenčiny sa na pultoch kníhkupectiev objavil v roku 2016. Slovenský jazykovedec Ľubor Králik na jeho vytvorení pracoval dlhých sedemnásť rokov – s prestávkami od roku 1998. Slovník prináša informácie o pôvode viac ako desaťtisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka, odstraňuje existujúcu medzeru v slovakistickej literatúre a môže poslúžiť ako východisko pre ďalší etymologický výskum slovnej zásoby slovenského jazyka v širších slovanských aj európskych súvislostiach. Ako sa ďalej uvádza na obale knihy: „Ako dielo populárno-vedeckého charakteru je zároveň určený pre čitateľov z radov širšej kultúrnej verejnosti a pre všetkých záujemcov o slovenský jazyk“.

S učivom o slovníkoch a jazykových príručkách sa žiaci stretávajú už v šiestom ročníku, avšak dielo Ľubora Králika, vydané v roku 2015, v učebniciach zatiaľ ešte nenájdu. Ich (dobrovoľnou) úlohou bolo preto pripraviť si projekt, ktorým by svojim spolužiakom predstavili autora, pripravili si rôzne zaujímavosti z rozhovorov, ktoré Ľubor Králik ponúkol médiám, slovník stručne charakterizovali a vysvetlili pôvod niekoľkých slov.

Žiakov aj touto cestou chválim za ich snahu a ďakujem i za prekvapenie, ktoré na mňa predčasne čakalo pod vianočným stromčekom. Aj vďaka tomu môže byť slovník príjemným spríjemnením hodín slovenského jazyka a naším „mimočítankovým čítaním“.

p. uč. Natália Mitková