ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Obnovuje sa školské vyučovanie

Vážení rodičia,

rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 26. mája 2020, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 22. mája 2020 v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR z 22. mája 2020 Vám oznamujeme, že s účinnost’ou od 1. júna 2020 sa obnovuje školské vyučovanie v 1. -5. ročníku ZŠ a prevádzka MŠ, ŠKD a ŠJ.

PaedDr. Anna Fabišová
riaditeľka školy