ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Ospravedlnenie neprítomnosti

Rozhodnutím  Ministerstva školstva sa ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 5 vyučovacích dní je potrebné doložiť vyjadrenie detského lekára.

Rozhodnutie: TU