ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Platby za stravu

Od 1. 9. 2013 nadobúda účinnosť dodatok č. 5 k VZN Mesta Nitry č. 21/2008, z ktorého sa dotýkajú hlavné zmeny školských jedální:

Platba za stravné za jeden deň:

Materská škola: 1,27 € /dieťa

Platba za jeden mesiac 26,40 €

Základná škola 1. – 4. ročník: 1,09 €

Platba za jeden mesiac 22,80 €

Základná škola 5.- 9. ročník: 1,16 €

Platba za jeden mesiac 24,20 €

Zákonný zástupca dieťaťa ZŠ a MŠ prispieva na úhradu režijných nákladov čiastkou 1,00 € mesačne podľa VZN č. 21/2008, dodatok č. 4 z 5. apríla 2012. Uvedená suma je v platbe za mesiac už zahrnutá.

Spôsob úhrady: trvalým príkazom účet, platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci.

Číslo účtu: SK07 5600 0000 0008 5458 8004
Konštantný symbol: 0379
Variabilný symbol: 201819
Poznámka: meno, priezvisko a trieda žiaka

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné:

  • elektronicky: prostredníctvom mobilnej aplikácie – EduPage, alebo webového rozhrania,
  • telefonicky: v pondelok ráno do 7.00 h; v ostatné dni 1 deň vopred do 12.00 h., tel. kontakt do školskej jedálne 0914 199 553 (nové)