ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Polročné vysvedčenie

Podľa § 55 ods. 10 zákona c. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v posledný vyučovací deň 1. polroka školského roka vydá triedny učiteľ žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Podľa bodu 2. ods. 2 Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2011/2012 škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň 1. polroka školského roka výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. polrok. Formu výpisu si určí škola, resp. triedny učiteľ sám. Základná škola s materskou školou sv. Gorazda vydá za prvý polrok školského roka 2011/2012 výpis vo formáte prvej strany koncoročného vysvedčenia, na ktorej budú vypísané známky za prvý polrok. Výpis podpíše triedny učiteľ.

Vysvedčenie za prvý polrok

Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (§ 55 ods. 10 školského zákona). V súlade s uvedeným a v nadväznosti na § 18 ods. 2 školského zákona výpis nie je dokladom o vzdelaní a nie je opatrený odtlačkom úradnej pečiatky (okrúhlej) so štátnym znakom. Výpis je vydaný každému žiakovi školy, i takému, ktorému je na základe jeho písomnej žiadosti, ak je žiak plnoletý, resp. písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia vydané vysvedčenie. Podľa § 55 ods. 11 školského zákona sa v posledný vyučovací deň školského roka vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.