ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Ponúkame

Výsledkom vysoko kvalitnej  práce pedagógov  našej školy  je pripravenosť  žiakov a ich umiestnenie  na stredné školy a gymnáziá a ich ďalšie prosperovania na týchto školách.  

NAŠA   ŠKOLA v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu PONÚKA

Výučbu cudzích jazykov – pretože kladieme veľký dôraz na vyučovanie cudzieho jazyka . Na I. stupni ZŠ vyučujeme ANGLICKÝ  JAZYK od 1. ročníka už niekoľko rokov, hoci túto povinnosť ukladá ŠVP od 3. ročníka.
V 1.  a 2.  ročníku vyučujeme ANJ dve hodiny týždenne, v 3. a 4. ročníku  sú to tri hodiny.

Na druhom stupni  je vyučovanie cudzieho jazyka povinné.  Od 6. ročníka sa žiaci učia dva  cudzie jazyky – anglický a francúzsky, alebo nemecký jazyk.

 

Rozvoj počítačovej gramotnosti, ktorej venujeme značnú pozornosť. Počítače využívame vo výchovno-vzdelávacom procese, ktorí  naši pedagógovia  robia zaujímavejším pre deti používaním interaktívnej tabule, pc, premietaných ppt…. Máme k dispozícii tiež edukačný softvér pre jednotlivé predmety. Informatiku vyučujeme od 2. ročníka. V rámci mimoškolskej činnosti prebiehajú na našej škole počítačové krúžky.

Žiaci I. a II. stupňa sú zapojení do projektu digitálna učebnica a tiež do projektu týkajúceho sa  vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti .

 

Účasť  na predmetových súťažiach  a olympiádach,   ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.  Pedagógovia pracujú so žiakmi, ktorí majú nadanie a talent, či už je to oblasť  výtvarná, hudobná, dramatická  alebo športová.

Pravidelne sa zúčastňujeme súťaží ako sú Hviezdoslavov Kubín, Biblia očami detí, Slávik Slovenska, Gorazdov Slávik, Memoriál Stanka Chytrého,  ale samozrejme vynikajúce výsledky naši žiaci dosahujú v matematických, chemických, fyzikálnych, biblických a jazykových súťažiach a olympiádach.