ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Prerušené vyučovanie v 5.-9. ročníku

Vážení rodičia,
rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania sa prerušuje školské vyučovanie v základnej škole pre žiakov v 5.- 9.ročníku do odvolania.

Výchovnovzdelávací proces sa bude ďalej realizovať dištančnou formou.

Žiaci 1. – 4. ročníka pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania so zabezpečením popoludňajšej činnosti v ŠKD v nezmenenom režime.
Prevádzka materskej školy je takisto zachovaná v doterajšom režime.

Odôvodnenie:
Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu.

Termíny školských prázdnin:

  • 30. 10. a 2.11.2020
  • 6.11. a 9. 11.2020

Termíny školských prázdnin vo všetkých školách v dňoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020, rozhodujúce pre organizáciu školského roka, sa určujú v nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18. októbra 2020.

Rozhodnutie: PDF

PaedDr. Anna Fabišová
Riaditeľka školy