ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Profil školy

  • Škola bola zriadená Biskupským úradom v Nitre a zaradená do siete základných škôl dňa 27. augusta 1990 so zameraním na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka (anglický a nemecký jazyk).
  • Vzdelanie získané na ZŠ sv. Gorazda je rovnocenné so vzdelaním získaným na štátnych školách, o čom svedčí aj umiestnenie žiakov v súťažiach a ich úspešnosť na prijímacích pohovoroch na stredné školy (vyše 90 %).
  • Na škole sa vyučuje podľa učebných osnov a štandardov schválených MŠ SR, kvalita pedagogického procesu podlieha kontrole štátnej inšpekcie.
  • Dôležitým poslaním našej školy je osvojovanie kresťanských postojov, etických a mravných hodnôt, a postupné formovanie detí na zrelé osobnosti.
  • ZŠ s MŠ sv. Gorazda je plne organizovaná škola s kapacitou 200 žiakov. Má 10 kmeňových tried, počítačovú a jazykovú učebňu, malú telocvičňu a dve viac účelové ihriská.
  • Súčasťou školy je školský klub detí a zariadenie školského stravovania.