ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Projekt prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov

Jednou z úloh našej školy je vytvárať pre žiakov prostredie preniknuté duchom evanjeliovej slobody a lásky vytváraním atmosféry vzájomnej dôvery a úcty.

Toto realizujeme formou rozhovorov, besied, prácou na triednických hodinách, v záujmových útvaroch a mnohými ďalšími formami práce so žiakmi…. Toto všetko sú aktivity zamerané na  prevenciu drogových závislostí a sociálno-patologických javov. Pomocou týchto aktivít zvyšujeme pocit bezpečnosti u žiakov a rodičov, zabezpečujeme aktívnu ochranu každého žiaka pred psychickým a fyzickým týraním, šikanovaním a ohrozovaním mravného vývinu. Učíme žiakov asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba a iných a slobodne vyjadriť svoj názor. Vytvárame priestor na zmysluplné využívanie voľného času, napr. športovaním, čítaním kníh, kreslením, spievaním, prácou na počítači a pod., a tak predchádzame kriminalite.

Našou snahou je ochrániť prostredie školy od fajčenia, požívania a prechovávanie drog a predovšetkým chrániť zdravie detí.

Počas celého roka sa venujeme formácií žiakov za pomoci duchovného vedenia školy, rodičov a pedagógov.