ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Rada školy a jej funkcia

 Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie 

a) návrhy na počty prijímaných žiakov,

b) návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,

c) návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,

d) návrh rozpočtu,

e) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,

f) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 1 ods. 5 písm. e),

g) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,

h) koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,

i) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Zloženie RADY ŠKOLY

 

1. Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Mária Petríková                         za MŠ

PaedDr. Jana Nemčeková                za ZŠ

                                                                

2. Nepedagogickí zamestnanci:

Viera Majerechová

 

3.  Rodičia

PaedDr. Katarína Koprdová              za MŠ

RNDr. Magdaléna Bezáková              za ZŠ

Ing. Mária Pinterová                            za ZŠ

Ing. Miriam Humayová                      za ZŠ

 

4. Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Ondrej Kellner

Mgr. Juraj Musil

Miroslav Kukučka

 

Predseda rady školy:     Ing. Miriam Humayová