ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Rada školy

Predseda rady školy: Mgr. Vladimír Podoba

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Mária Petríková za MŠ
Mgr. Ľubica Hricová za ZŠ

Nepedagogickí zamestnanci:

Viera Majerechová

Rodičia

MUDr. Gabriela Majerníková za MŠ
Ing. arch. Rastislav Kočajda za ZŠ
Ing. Zuzana Mináriková za ZŠ
Mgr. Vladimír Podoba za ZŠ

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

ThLic. Anton Ďatelinka
Mgr. Daniela Balážová
Ing. Pavol Tóth PhD.
Mgr. Ivan Turček

 

Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie:

a) návrhy na počty prijímaných žiakov,
b) návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
c) návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
d) návrh rozpočtu,
e) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
f) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 1 ods. 5 písm. e),
g) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,
h) koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
i) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.