ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu
k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité
zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania
výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách a školách pre deti a žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích
aktivít na stredných školách podľa § 32 školského zákona (gymnáziách, stredných odborných
školách, stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách)
prezenčnou formou, keďže sa môžu uskutočňovať dištančne.

Znenie rozhodnutia ministra 12.10.2020