ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Rozvoj polytechnickej výchovy

Základná škola s MŠ sv. Gorazda je zapojená do národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.“

Logo Siov      Logo OP         Logo zsodborne    Logo EU

Základné informácie o projekte:

  • Aktivita 1.1 – Podpora polytechnickej výchovy žiakov ZŠ a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v polytechnickej výchove.
  • Aktivita 2.1 – Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu zavedením nástroja pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov ZŠ na OVP.
  • Aktivita 3.1 – Práca s talentami na ZŠ a SOŠ prostredníctvom realizácie a účasti na odborných súťažiach v OVP.

Špecifickými cieľmi projektu sú inovácia obsahu a metódy, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
Do projektu bude zapojených až 500 základných škôl zo 7 VÚC – z Konvergencie (okrem Bratislavského kraja). V každom tomto kraji bude 7 základných škôl (spolu 49) vybavených z národného projektu zariadením odborných učební, aby sa skvalitnilo vyučovanie predmetov biológie, fyziky, chémie a techniky. Celkovo sa na projekte zúčastní okolo 5000 žiakov základných škôl vo veku 10-16 rokov.

Projekt sa orientuje aj na prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.
Na pláne je preškolenie približne 1000 pedagógov biológie, chémie, fyziky a techniky ako aj 500 výchovných poradcov, aby pomohli základným školám usmerniť žiakov študovať ďalej, podľa ich talentu a schopností.

Prostredníctvom národného projektu chceme podporiť aj rozvoj práce s talentami na základných školách, ktorá je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu žiakov o odborné vzdelávanie a prípravu. V rámci práce s talentami sú plánované tzv. odborné súťaže kombinovaných družstiev ZŠ a SŠ, aby sa žiaci zoznámili s prostredím stredných škôl. Pomôžeme tak prepojiť teóriu s praxou už na základnej škole.
Realizáciou projektu budú žiaci zapojených ZŠ zorientovaní v problematike profesijnej orientácie na OVP a budú vedieť reálne posúdiť svoje budúce pracovné možnosti a podľa toho budú vedieť vykonať optimálnu profesijnú voľbu vo vzťahu k OVP.

Viac na: www.zsodborne.sk