ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Školský klub detí

Informácie pre rodičov

Prevádzka ŠKD:

 • Pred vyučovaním: od 6,30 hod. do 8,00 hod.
 • Po vyučovaní: od 11,35 hod. do 17,00 hod.
 • Každé oddelenie je počas prevádzky ŠKD vo svojej triede.
 • O 16.00 hod. sa všetky deti presúvajú  do zbernej triedy – herne (1. ročník).

Aktulizované:

 • Základné informácie (PDF)
 • Nový systém ohlasovania a odovzdávania detí (PDF)

Prijatie a odhlásenie do/z klubu:

 1. Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. O jeho zaradení dostanú rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí do klubu.
 2. Odhlásenie dieťaťa z klubu sa uskutoční podaním písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa vedeniu školy.
 3. V písomnej žiadosti zákonný zástupca uvedie rozsah denného pobytu. Uvoľňovanie dieťaťa mimo času uvedeného v žiadosti musí  písomne oznámiť pedagogickému zamestnancov (vychovávateľke). Uvoľnenie na základe telefonického rozhovoru nie je možné.
 4. Každú neprítomnosť dieťaťa v školskom klube treba písomne oznámiť. Platí to aj pre ranný školský klub, ak je táto zmena trvalá. (pozn. ak idete po vyučovaní s dieťaťom k lekárovi, ak ochorie…nie je nutné oznamovať občasnú neprítomnosť v rannom školskom klube – oznamovacia povinnosť platí len v prípade trvalej zmeny.)

 

Poplatok:

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí  je v súčasnosti 15,- € za mesiac.

 

Činnosť ŠKD:

Činnosť prebieha v triedach, telocvični, počítačovej učebni, na ihriskách pri škole. Tomu je nutné prispôsobiť obuv (v triede len v prezuvkách) a odievanie detí (na vonkajšie aktivity napr. tepláky). Všetky veci podpísať!

V klube je zakázané mať zapnuté mobilné telefóny, nosiť drahé hračky a nebezpečné predmety. Pre všetky deti platí školský poriadok TU. V prípade sústavného porušovania školského poriadku a pravidiel pobytu v školskom klube bude dieťa zo školského klubu vylúčené.

 

Školský klub detí má v tomto šk. roku 4 oddelenia:

1. oddelenie: Bc. Anna Kompasová

2. oddelenie: Mgr. Katarína Arpášová

3. oddelenie: Mgr. Barbora Bothgálová

4. oddelenie: Ing. Katarína Šlosárová

 

Riadenie a organizácia školského klubu detí (ŠKD)

 • Školský klub detí riadi riaditeľka školy.
 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vedúca ŠKD.
 • Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu detí prihlásených na pravidelnú dochádzku.

 

Prevádzka ŠKD

 • ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6,30 do 17,00 hod.
 • ŠKD sa riadi Vnútorným poriadkom ŠKD.

 

Zaraďovanie detí

 • Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.
 • O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy. Prednostne sa prijímajú deti nižších ročníkov, ktoré sú prihlásené na pravidelnú dochádzku. Deti sú zaraďované do oddelení ŠKD spravidla podľa veku.
 • Do ŠKD možno zaradiť deti aj na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku. Tieto deti musia mať zaplatený mesačný poplatok.

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť

 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD vykonávajú pedagogickí pracovníci –vychovávateľky. V prípade ich neprítomnosti zástupca riaditeľa školy zabezpečí zastupovanie učiteľmi.
 • Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v ZŠ nenáročnú výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov.

 

Ciele výchovy a vzdelávania sa v ŠKD realizujú prostredníctvom:

 • oddychovo – rekreačných a relaxačných činností (vrátene TOV)
 • prípravy na vyučovanie

Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy (TOV):

 • vzdelávacia (VOV)
 • spoločensko-vedná (SVOV)
 • pracovno-technická (PTOV)
 • prírodovedno-environmentálna (PEOV)
 • esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) (EVOV)
 • telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) (TVOV)

 

Oddychová, rekreačná a relaxačná činnosť je zameraná na odstraňovanie psychickej únavy, pestovanie sebadisciplíny, otužovanie a upevňovanie zdravia. Predstavuje dôležitú časť náplne voľného času a musí pre ňu platiť princíp dobrovoľnosti. Je psychicky a fyzicky nenáročná. Do základného režimu dňa sa zaraďuje najčastejšie ráno po príchode detí do klubu a hneď po jedle alebo podľa potreby v priebehu odpoludnia. Za rekreačné činnosti považujeme pohybové hry, športové súťaže, vychádzky, čítanie rozprávok, ale aj správne volené záujmové činnosti a telovýchovné chvíľky. Vykonáva sa v prírode a nie v uzatvorenom priestore.

Prípravu na vyučovanie realizujeme príťažlivou, zábavnou formou, najmä v oddeleniach prvákov. Príprava na vyučovanie má charakter precvičovania a upevňovania učiva. Našim cieľom je vzbudiť u detí záujem o učenie a vzdelávanie sa v každej činnosti. V druhom, treťom a štvrtom ročníku podľa individuálnych požiadaviek sa deti pripravujú aj písomnou formou.

Pri každej činnosti sa nezabúda na samoobslužnú činnosť, uplatnenie detskej aktivity, iniciatívy, tvorivosti a zameranie sa na starostlivosť o osobnú hygienu a hygienu prostredia, pracuje sa na rozvoji celej osobnosti dieťaťa a prispieva sa k rozvoju telesnej, mravnej, pracovnej a etickej výchovy.

Úlohou dieťaťa je aktívne sa venovať organizovanému využitiu voľného času detí, prevencii pred drogovou závislosťou a iných foriem nežiaduceho správania.

 

 

Režim dňa ŠKD 

Čas

6,00 – 7,45: Oddychová činnosť – ranný školský klub

– príchod detí

– hry, oddych, relaxácia

– režimové momenty

(obliekanie pred a po  prechode detí do tried)

– odvádzanie detí do tried

 

11,30 – 14,00: Oddychová činnosť

– príchod detí do ŠKD

– režimové momenty a sebaobslužné činnosti (nastupovanie detí,  hygiena pred obedom, obed, hygiena po  obede)

– činnosť a hry podľa priania a predstáv detí, relaxácia

– VVČ v rámci tematických oblastiach výchovy

 

14,00 – 15,00: Rekreačná činnosť

– režimové momenty a sebaobslužné činnosti (úprava oddelenia,   nastupovanie detí,   obliekanie pred odchodom

  von)

Organizované činnosti:

– pobyt vonku, spontánne hry

– pohybové a športové činnosti

– vychádzky

– režimové momenty a sebaobslužné činnosti (nastupovanie detí,   prezliekanie po príchode  z vonku, hygiena, olovrant)

– VVČ v rámci tematických oblastiach výchovy

 

15,00 – 17,00: Oddychová činnosť – stretávací školský klub. Predĺžený školský klub – do odchodu detí domov.

– režimové momenty a sebaobslužné činnosti (úprava oddelenia, prechod  detí do stretávacieho  oddelenia ŠKD)

– oddych

– individuálne zamestnanie a voľné hry detí

– pozeranie rozprávok

 

Stravovanie

Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD je aj stravovanie detí  v zariadení školského stravovania. Deti pred vstupom do jedálne vykonajú hygienu, vstupujú čisté, slušne sa správajú, správne stolujú, za čo zodpovedajú vychovávateľky jednotlivých oddelení. Ak sa vychovávateľka stravuje v školskej jedálni, obeduje spolu so svojím oddelením. Po skončení obeda odchádza z jedálne celé oddelenie spoločne. Úhradu stravného zabezpečujú rodičia detí podľa pokynov vedúcej zariadenia školského stravovania

 

Dochádzka detí

 • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí uvedie rodič v žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. Prípadné zmeny o spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
 • Dieťa môže byť uvoľnené z ŠKD v inom čase, ako je uvedené v žiadosti a osobnom  spise dieťaťa, len na základe písomného oznámenia rodičov.
 • Dieťa, ktoré neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá  dochádzku 7 po sebe nasledujúcich pracovných dní, alebo 12 dní v mesiaci sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich detí.
 • Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred  ukončením mesiaca.
 • Za príchod dieťaťa do ranného ŠKD zodpovedajú rodičia. O 7,45 hod. deti  pod  dozorom vychovávateľky odchádzajú do tried.
 • Ak sa rodič rozhodne odhlásiť dieťa počas školského roka zo ŠKD, napíše písomnú žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo ŠKD, ktorú mu poskytne vychovávateľ ŠKD. (PDF).