ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Školský poriadok

PDF: Školský poriadok 2019

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Školský poriadok upravuje podrobnosti o právach a povinnostiach žiakov v škole, o pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom režime školy, o bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov a ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, o podmienkach nakladania s majetkom školy.

2. ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín v danom školskom roku, ktorý je prerokovaný v pedagogickej rade a schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci.
a) Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľom školy.
b) Začiatok vyučovania je o 8.00 hod.
c) Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí zvonením.

2.1. Organizácia vyučovacích hodín a prestávok

0. hodina 7.00 – 7.45
1. hodina 8.00 – 8.45
2. hodina 8.55 – 9.40
3. hodina 9.55 – 10.40
4. hodina 10.50 – 11.35
5. hodina 11.45 – 12.30
6. hodina 12.35 – 13.20
7. hodina 13.50 – 14.35
8. hodina 14.40 – 15.25

Obedňajšia prestávka: Činnosť v ŠKD:
I. stupeň – po 5. vyučovacej hodine Ráno: 06.30 – 7.45 hod.
II. stupeň – po 6. vyučovacej hodine Po vyučovaní: 11.30 – 17.00 hod.

3. ÚCTA K OSOBNOSTI ŽIAKA
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. (Mt 7,12)

3.1. Práva žiaka
1. Žiak má právo na vzdelanie bez akejkoľvek diskriminácie podľa rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej nespôsobilosti, rodu a iného postavenia dieťaťa alebo jeho rodičov.
2. Žiak má právo na vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom § 12 zákona č. 245/2008 Z.z.
3. Žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
4. Žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
5. Žiak má právo na bezplatné základné vzdelanie a získavanie vedomostí v rozsahu platných učebných osnov.
6. Žiak má právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, na slobodu myslenia a svedomia. Katolícke školy a školské zariadenia ponúkajú žiakom alternatívny výchovno–vzdelávací program. Prijímajú žiakov z katolíckych rodín, i žiakov iného vierovyznania alebo bez vyznania, ak sú ochotní zúčastňovať sa na celom programe školy. Potvrdením uplatnenia práva slobodného výberu školy a vzdelávania v duchu katolíckej viery a morálky je písomný súhlas rodičov, alebo zákonných zástupcov dieťaťa.
7. Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom.
8. Žiak má právo slobodne vyznávať svoje kresťanské náboženské presvedčenie zúčastňovať sa všetkých duchovných a náboženských akcií školy a vo svojom raste využívať priamu podporu pedagógov.
9. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom podľa § 24.
10. Žiak má právo na zapožičanie učebníc a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole.
11. Žiaci školy majú právo stravovať sa v školskej jedálni.
12. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
13. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
14. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
15. Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov.
16. Žiak má právo na dodržiavanie základných psycho-hygienických noriem vo výchovno- vzdelávacom procese (napr. najviac dve písomné práce trvajúce viac ako 20 minút, najviac 2 ústne známkované odpovede za jeden deň).
17. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.
18. Žiak má právo ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred jej začiatkom zo závažného dôvodu.
19. Žiak má právo na začiatku školského roka vybrať si, s kým chce sedieť, pokiaľ nebude porušovať školský poriadok. Každá trieda si spoločne s triednym učiteľom vytvorí zasadací poriadok, ktorý sa stáva pre žiakov záväzným. Zasadací poriadok na vyučovacej hodine je možné zmeniť len so súhlasom vyučujúceho.
20. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
21. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných. Proti pravidlám bezpečnosti sa na veľkej prestávke považuje zákaz loptových hier, návšteva cudzích osôb a iné hry, ktoré zakáže dozor konajúci učiteľ .
22. Po povinnom vyučovaní majú žiaci právo na odpočinok a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej činnosti zodpovedajúcej ich veku, ako aj slobodnú účasť na kultúrnom živote a umeleckej činnosti. Škola za týmto účelom žiakom ponúka rôzne voľnočasové aktivity, najmä krúžky. Účasť na nich je dobrovoľná. Žiaci 1. stupňa majú právo navštevovať školský klub detí /ŠKD/.
23. Žiak má právo na zdôvodnenie klasifikácie.
24. Žiak má právo dozvedieť sa výsledok písomnej práce s klasifikáciou a pravidlami hodnotenia najneskôr do 10 pracovných dní po napísaní práce.
25. Žiak má právo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu požiadať o komisionálne preskúšanie v prípade pochybnosti o správnosti klasifikácie.
26. Žiak má právo na všetky formy výchovných opatrení (pochvál, ale i pokarhaní)podľa svojej práce, zásluh a správania.
27. Žiak má právo na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.
28. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo:
a. na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
b. používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky,
c. osobitnú starostlivosť prostredníctvom špeciálneho pedagóga.
29. Škola umožňuje žiakom prístup k informáciám, ktoré sú v súlade so sociálnym a kultúrnym dobrom dieťaťa a prijíma opatrenia na ochranu detí pred škodlivými materiálmi.

3.2. Žiacka rada

Žiaci majú právo na ustanovenie žiackej školskej rady. Má 5 – 9 členov a tvoria ju žiaci 5. – 9. ročníka, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách. Funkčné obdobie žiackej rady je do konca šk. roka, v ktorom sa uskutočnili voľby.
Žiacka rada:
a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
b) sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy.
Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov a o spôsobe rokovania určí štatút žiackej rady.

4. POVINNOSTI ŽIAKOV

4.1. Oslovenia, pozdravy a komunikácia
Žiak je povinný:
a) Zdraviť všetkých zamestnancov školy katolíckym pozdravom “Pochválený buď Ježiš Kristus“, “S Pánom Bohom“ alebo „Dobrý deň, Dobré ráno, Dovidenia“
b) Úradne oslovovať pedagogických zamestnancov „pán/pani učiteľ/ka, vychovávateľka a pod.
c) Zdraviť vyučujúcich na začiatku i na konci hodiny tým, že vstane.
d) Školská kaplnka slúži na spoločnú alebo súkromnú modlitbu. Žiaci sa na chodbe pred kaplnkou správajú zvlášť dôstojne a nevyrušujú tých, ktorí sa modlia, či rozjímajú.

4.2. Príchod žiakov do školy
a) Žiaci majú možnosť príchodu do školských klubov od 6.30 hod. a do školy od 7.30 hod.
b) Žiaci na vyučovanie prichádzajú o 7.5 hod., aby 5 min. pred začatím prvej vyučovacej hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami.
c) Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv, v šatni sa preobuje do hygienických prezúvok a uloží si topánky do svojej skrinky .
d) Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy zdržiavať sa mimo pedagogického dozoru určeného riaditeľom školy.
e) Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po príchodových betónových chodníkoch je neprípustné.
f) Žiaci do školy prichádzajú vhodne, čisto a bez výstredností oblečení a upravení. Nie je povolené líčenie, farbenie vlasov, oblečenie propagujúce hnutia, ktoré nie sú v súlade s katolíckym učením a morálkou.
g) V škole má každý žiak triednym učiteľom určené miesto, ktoré môže zmeniť po dohode s triednym učiteľom. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto vyučujúci.

4.3. Elektronická evidencia dochádzky žiakov (platí pre I a II. stupeň ZŠ)
Žiak označí svoj príchod a odchod zo školy (školského areálu) priložením čipu na dochádzkový senzor vo vestibule školy (zvukový signál a zelené svetlo signalizujú, že systém správne spracoval priložený čip). Ak sa žiak stravuje v ŠJ, svoj odchod označí až po obede, teda krátko pred odchodom z areálu školy.
Príchod do školy
• Žiak označí svoj príchod do školy:
a) pred začiatkom vyučovania,
b) ak svoj príchod a odchod zo školy už raz označil, ale z rôznych dôvodov sa do školy znovu vrátil, aby sa zapojil do vyučovania alebo poobedňajšej činnosti (ŠKD, záujmové krúžky a pod.)
c) v priebehu dňa, ak z rôznych dôvodov mešká na vyučovanie.
Odchod zo školy
• Žiak označí svoj odchod zo školy:
a) v prípade, že navštevuje záujmové krúžky, ŠKD, alebo má iné povinnosti, ktoré si vyžadujú jeho prítomnosť v škole, označí svoj odchod až pred skutočným opustením areálu školy.
b) ak opúšťa areál školy bez sprievodu pedagóga alebo odborného dozoru,
c) ak sa plánuje vrátiť späť do školy (návšteva lekára, a pod.)

4.4. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní
4.4.1 Ospravedlnená
Za dôvod sa uznáva:
• choroba žiaka
• lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy
• mimoriadne udalosti v rodine žiaka
• náhle prerušenie premávky dopravných prostriedkov
• mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky – kalamita
• účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a pod.
• iné závažné udalosti na základe posúdenia riaditeľa

a) Uvoľnenie žiaka z vyučovania na žiadosť rodiča:
• Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi v zmysle §144 ods. 10 zákona 245/2008 Z.z. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžiadať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.

b) Uvoľňovanie žiaka na súťaže: vedomostné a športové súťaže pokiaľ sú podporované školou sa berú ako neoddeliteľná súčasť vyučovania. Pokiaľ sa dejú mimo budovy školy, môžu sa ich žiaci zúčastniť len na základe informovaného súhlasu rodiča. Učiteľ, ktorý sprevádza žiaka na súťaž, do elektronickej TK do poznámky uvedie poučenie o BOZP a informáciu o účasti žiaka na súťaži. Počas neprítomnosti sa žiak zapíše do elektronickej TK, pričom sa mu vykáže 0 vymeškaných hodín. Žiak sa po skončení súťaže vráti do školy a pokračuje vo vzdelávacom procese.
c) Uvoľňovanie žiaka na lekárske vyšetrenie: Triedny učiteľ môže na základe písomnej žiadosti rodiča uvoľniť žiaka z vyučovacej hodiny na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nemožno vykonať v čase mimo vyučovania. Žiak je povinný priniesť triednemu učiteľovi do 3 dní ospravedlnenku s vyznačeným dátumom neprítomnosti na vyučovaní.
d) Uvoľňovanie žiaka na 1 vyučovaciu hodinu: uvoľňuje príslušný vyučujúci, pričom zákonný zástupca je povinný prísť po dieťa do školy osobne. Z dôvodu bezpečnosti dieťa nemôže samo opustiť školu, výnimkou je len písomná žiadosť alebo telefonický dohovor potvrdený SMS správou.
e) Uvoľňovanie žiaka na viac hodín alebo na 1 deň: je v kompetencii triedneho učiteľa.
f) Žiaci 5. a 9. ročníka sa riadia pri účasti na dňoch otvorených dverí organizovaných SŠ, SOŠ alebo osemročným gymnáziom nasledovnými pokynmi riaditeľa školy:
a. Žiaci 5. a 9. ročníka majú právo zúčastniť sa na dňoch otvorených dverí.
b. Žiak môže navštíviť najviac dve školy.
c. Žiak musí vopred priniesť výchovnému poradcovi informovaný súhlas rodiča o súhlase s návštevou príslušnej školy a následne výchovný poradca informuje triedneho učiteľa.
d. Žiak je povinný priniesť triednemu učiteľovi potvrdenie z príslušnej školy o účasti na dni otvorených dverí v danom termíne.
e. Informované súhlasy a potvrdenia zhromažďujú triedni učitelia.
g) Neprítomnosť žiaka pre chorobu: v prípade ochorenia sa žiak nezúčastňuje vyučovania a zapisuje sa jeho absencia do elektronickej TK. Rodič má povinnosť do 48 hodín oznámiť triednemu učiteľovi dôvod vymeškania dieťaťa zo školy. V prípade podozrenia zo záškoláctva triedny učiteľ kontaktuje rodiča po dvoch dňoch absencie žiaka /keď sa rodič neozve/. Žiak prinesie ospravedlnenku od lekára a odovzdá ju triednemu učiteľovi najneskôr do 3 dní od nástupu do školy.

h) Ak žiak vymešká viac ako 100 hodín za polrok a nemožno ho objektívne klasifikovať, môže byť so súhlasom pedagogickej rady komisionálne preskúšaný.
i) Vyučovacie hodiny, na ktoré žiak neprinesie lekárske alebo rodičovské ospravedlnenie do 3 dní od nástupu na vyučovanie sa evidujú ako neospravedlnené. Tiež sa zapisujú do elektronickej TK neskoré príchody žiaka na prvú vyučovaciu hodinu. Minúty oneskorenia sa za štvrťrok sčítajú a evidujú ako ospravedlnené alebo neospravedlnené hodiny
j) Žiak je povinný zistiť si domáce úlohy a dobrať učivo z predmetov na ktorých sa nezúčastnil.
k) Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť bez zbytočného odkladu triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti. do 48 hod.:
• osobne
• telefonicky– sekretariát: 037 65 343 48, riaditeľ: 037 65 78 041
• mailom : zsgorazdova@zsgorazdova.sk

4.4.2. Neospravedlnená
a) Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť na vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka ospravedlnená do 3 dní.
b) Ak žiak svojvoľne nepríde do školy alebo odíde z vyučovania, bude mať neospravedlnené hodiny.
c) Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole, triedny učiteľ oznámi túto skutočnosť riaditeľovi školy a preukázateľným spôsobom tiež zákonnému zástupcovi žiaka – pozve ho na pohovor, z ktorého sa vyhotoví písomný záznam (Zápisnica z pohovoru o neospravedlnenej neprítomnosti žiaka – Príloha č. 2).
d) Ak má škola podozrenie zo záškoláctva, alebo sa prekročí stanovený počet neospravedlnených hodín škola postupuje podľa zákona č.36/2005 Z.z. o rodine.
e) Za neospravedlnené hodiny sa môže žiakovi znížiť známka zo správania po predchádzajúcom prerokovaní na pedagogickej rade.

Opatrenia pri neospravedlnených vyučovacích hodinách počas hodnotiaceho obdobia (polrok šk. roka):
• napomenutie triednym učiteľom za 1 vymeškanú hodinu
• pokarhanie triednym učiteľom za 2-4 vymeškané hodiny
• pokarhanie riaditeľom školy za 5-6 vymeškaných hodín
• znížená známka zo správania – stupeň 2 za 7-14 vymeškaných hodín
• znížená známka zo správania – stupeň 3 za 15-20 vymeškaných hodín
• znížená známka zo správania – stupeň 4 za viac ako 20 vymeškaných hodín

4.5. Správanie žiakov počas vyučovania
• Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku, ostatné veci má v aktovke.
• Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odbornej učebni a v dielni určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.
• Vyučovanie začíname modlitbou (Otče náš), prosbami a ukončujeme ďakovnou modlitbou (Zdravas Mária a Sláva Otcu).
• Počas vyučovania žiak sedí disciplinovane, plní uložené povinnosti, pracuje samostatne, nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov.
• Po prvom zazvonení je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho.
• Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne, sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
• Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
• Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny, pričom uvedie dôvod svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole.
• Je povinnosťou žiaka priebežne sa informovať o prebratej látke počas neprítomnosti v škole. Ospravedlnenie platí iba prvý deň po absencii.
• Žiak má povinnosť osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy a správať sa v škole i mimo nej, tak, aby robili česť sebe i škole.
• Žiak ihneď oznámi príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz alebo zdravotný problém. Zvlášť ohľaduplne sa správa k telesne postihnutým spolužiakom a je im vždy nápomocný, ak to potrebujú.
• Žiak môže opustiť triedu, telocvičňu alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.
• Žiak udržuje svoje miesto a okolie v čistote a poriadku.
• Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
• Na vyučovaní, počas prestávok i v mimo vyučovacom čase je zakázaná akákoľvek forma šikanovania spolužiaka alebo skupiny spolužiakov akýmkoľvek spôsobom, t.j. fyzicky, slovne, zastrašovaním, krádežou a poškodzovaním vecí, manipulatívne, zosmiešňujúcimi a ponižujúcimi príkazmi.
• Nie je dovolené vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek predmety.
• Vyjadrovanie žiakov katolíckej školy je kultivované, žiaci nepoužívajú hrubé neslušné výrazy, nadávky.
• Žiak do školy nenosí predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Cenné veci a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nemusí robiť žiadne opatrenia.
• Žiakom sa zakazuje: sadať na parapetné dosky, nosiť v budove nebezpečnú obuv (dreváky, topánky na vysokom opätku), opúšťať počas vyučovania školskú budovu, dlho sa zdržiavať na WC, behať a ohrozovať spolužiakov, fajčiť, používať alkohol a narkotiká, hrať o peniaze, kĺzať sa po chodbách, spúšťať sa a nakláňať sa nad zábradlím, opierať sa o vykurovacie telesá a manipulovať s nimi.
• Keď do triedy vstúpi dospelá osoba, na znak úcty a pozdravu sa žiaci postavia a sadnú si až na pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy sa taktiež postavia. Na hodinách telesnej výchovy, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a počas písania kontrolných prác sa žiaci postaviť nemusia.
• Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.
• Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku, v škole v prírode dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržiavajú určené termíny miesta a času sústredenia.
• Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy okamžite vylúči žiaka z výchovy a vzdelávania jeho umiestnením do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.
• Na škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog:
– vstup do budovy cudzím osobám sa zakazuje. Je možný so súhlasom vedenia školy iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore;
– učitelia a pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešíria drogy alebo iné omamné látky,
– v prípade podozrenia situáciu riešia v úzkej spolupráci s vedením školy,
– vedenie školy v prípade podozrenia, že u žiaka ide o závažnú otravu nelegálnou drogou či inou látkou, zabezpečí pre postihnutého žiaka prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberajú zdravotnícki pracovníci. V prípade neprimeraného či neovládateľného agresívneho správania žiaka poskytne zamestnancom školy asistenciu polícia.
• Žiakom sa prikazuje:
– zúčastňovať sa školení a poučení uskutočňovaných školou,
– dodržiavať predpisy a pokyny BOZ, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení,
– oznamovať triednemu učiteľovi všetky chyby a nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť,
– používať predpísané ochranné pracovné prostriedky,
– do zborovne, telocvične, dielní a odborných učební môžu žiaci vstupovať iba v sprievode vyučujúceho!!
• Počas vyučovania je zakázané používať elektronické a mobilné zariadenia a hry rozptyľujúce pozornosť. Výnimkou je využitie mobilných zariadení na didaktické účely s povolením vyučujúceho. Mobilné telefóny sú počas vyučovania vypnuté a uložené na 2. stupni v uzamykateľnej skrinke a na 1. stupni v školskej taške. Škola nezodpovedá za ich odcudzenie. Je prísne zakázané nabíjať elektronické zariadenia v elektrickej sieti školy. Použiť mobilný telefón môže žiak iba vo výnimočných prípadoch so súhlasom učiteľa.
• Ak žiak používa mobilný telefón v rozpore s pravidlami, vyučujúci mu ho zoberie a odovzdá triednemu učiteľovi. Telefón bude vydaný po vyučovaní žiakovi, ktorý podpisom potvrdí prevzatie telefónu. Opakované porušenie tohto bodu má za následok udelenie výchovného opatrenia, prípadne zníženie známky zo správania.
• Žiak nesmie počas vyučovania a školských aktivít zhotovovať vizuálne a zvukové záznamy žiakov a zamestnancov školy bez povolenia vyučujúceho a šíriť tento materiál pomocou elektronických médií. Legálne získané alebo zhotovené záznamy nesmie použiť bez predchádzajúceho súhlasu dotknutých osôb.
• Žiak nesmie znevažovať školu, učiteľov a ostatných zamestnancov školy ako aj žiakov na verejnej sociálnej sieti na internete – facebook, azet a pod., písať o nich urážlivé poznámky, zakladať dehonestujúce skupiny a iným spôsobom poškodzovať dobré meno školy, žiakov a jej zamestnancov.
• Žiak nesmie falšovať ospravedlnenky a iné úradné doklady (prepisovanie známok a pod., dodatočné záznamy, vytrhávanie strán v žiackej knižke, používanie falošnej pečiatky a pod.).
• Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy používať skejty, kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch.
• Úmyselné poškodenie školského majetku sa dá k úhrade rodičom žiaka. Ak sa nezistí vinník, škodu hradí celý triedny kolektív.

4.6. Správanie sa žiakov v odbornej učebni
a) Žiaci prichádzajú do učebne organizovane pod vedením učiteľa.
b) V učebni žiaci sedia na miestach podľa pokynov vyučujúceho.
c) Každý žiak je povinný šetrne zaobchádzať s výpočtovou didaktickou technikou a s ostatným zariadením učebne, dodržiavať pravidlá bezpečnosti, nemanipulovať so zariadením učebne.
d) Inštalovať, ukladať program a súbory môžu žiaci len po prechádzajúcom súhlase vyučujúceho.
e) Žiak využíva pripojenie na internet len na svoje vzdelávanie a získavanie informácií súvisiacich s vyučovacím procesom.
f) Každé úmyselné alebo z nedbanlivosti spôsobené poškodenie programov alebo výpočtovej techniky je žiak povinný nahradiť.
g) Žiakom sa zakazuje manipulovať s počítačmi a didaktickou technikou bez povolenia vyučujúceho.
h) Akékoľvek technické problémy je žiak povinný ihneď oznámiť vyučujúcemu.
i) Žiak si berie do učebne pomôcky podľa pokynu vyučujúceho.
j) Pred odchodom z učebne učiteľ dbá na to, aby si každý žiak vypol počítač, upratal svoje miesto, zasunul stoličku.
k) Učebňu žiaci opúšťajú organizovane pod vedením vyučujúceho.
l) Učiteľ po každej vyučovacej hodine skontroluje poriadok a čistotu v učebni a taktiež, či sú vypnuté všetky počítače a ostatná didaktická technika.
m) Po odchode z učebne vyučujúci učebňu uzatvorí.

4.7. Správanie sa žiakov v telocvični
a) Na hodinu telesnej výchovy čakajú žiaci vyučujúceho vo svojej triede, prípadne na vopred určenom mieste v budove školy.
b) Do priestorov telocvične odchádzajú žiaci disciplinovane pod vedením vyučujúceho.
c) Vyučujúci sa počas vyučovacej hodiny v priestoroch telocvične, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú činnosť, nesmie v žiadnom prípade vzdialiť a nechať žiakov bez dozoru.
d) Vstup do telocvične je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho v predpísanom úbore. Zabudnutie úboru rieši učiteľ napomenutím, písomným upozornením rodičom do ŽK (resp. elektronickej ŽK), písomným zápisom do triednej dokumentácie, pokarhaním triednym učiteľom, pokarhaním riaditeľa školy.
e) Na hodinách telesnej výchovy je zakázané nosiť prstene, retiazky, voľné náušnice, hodinky, mať dlhé alebo umelé nechty. V prípade úrazu spôsobeného porušením tohto zákazu sa tento úraz neklasifikuje ako školský úraz.
f) Potrebné cvičebné náradie vydáva príslušný vyučujúci.
g) Bez vedomia vyučujúceho nemajú žiaci prístup do náraďovne TSV.
h) Pri cvičebnom procese používajú žiaci iba tie cvičebné náčinia, ktoré sú potrebné k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadné poškodenie oznámia ihneď vyučujúcemu.
i) Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich činnosť, aby nedošlo k úrazu.
j) Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia musí zákonný zástupca žiaka nahradiť. Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov.
k) Telovýchovné náčinie odovzdávajú určení žiaci vyučujúcemu.
l) Oslobodení žiaci z hodiny TSV majú o tom potvrdenie od príslušného pediatra, rozhodnutie riaditeľa školy, na telovýchovnom procese sa tiež zúčastňujú.
m) Žiak, ktorý z rôznych dôvodov na hodine TSV nemôže cvičiť, predloží vyučujúcemu písomné potvrdenie (zápis v ŽK) od príslušného lekára, prípadne oznam od rodiča.
n) Po skončení vyučovacej hodiny žiaci podľa pokynov vyučujúceho upracú jednotlivé telocvičné náradia a pomôcky na svoje miesta.
o) Žiaci odchádzajú z telocvične opäť pod vedením príslušného vyučujúceho.
p) Vyučujúci po skončení vyučovacej hodiny telocvičňu uzatvorí.

4.8. Správanie sa žiakov cez prestávky – prechod do učební
a) Počas malých prestávok zostávajú žiaci vo svojich triedach, pripravujú sa na nasledujúcu vyučovaciu hodinu, môžu desiatovať, prípadne idú na WC.
b) Cez prestávky žiakom nie je dovolené zdržiavať sa bezdôvodne na chodbe a vo WC.
c) Dvere do triedy majú dokorán otvorené.
d) Vstup žiakov do inej ako kmeňovej triedy je dovolený len v nevyhnutných prípadoch a so súhlasom dozorkonajúceho.
e) Po druhej vyučovacej hodine je veľká prestávka. Počas veľkej prestávky sa žiaci zdržiavajú na chodbe. Pri priaznivom počasí si žiaci nechajú osobné veci v učebni a odchádzajú na veľkú prestávku na vyhradené priestory podľa určenia, ktoré nesmú svojvoľne opustiť. Za poriadok v triede a stratu vecí v tom čase zodpovedajú týždenníci. Po prvom zvonení žiaci postupne odchádzajú do tried.
f) Po použití sociálneho zariadenia si žiak umyje ruky, zatvorí vodovodný kohútik, zhasína za sebou svetlo a zatvára dvere na WC. Elektrickou energiou a vodou šetrí aj v triede.
g) Počas prestávok je zakázané naháňať sa, biť sa, behať a skákať po laviciach, hrať hry s loptami a ich rôznymi náhradami, kričať a inak sa neslušne správať, a tak ohrozovať svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných.
h) Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov, je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.
i) Presun žiakov z triedy do triedy, do odbornej učebne (telocvične, dielne) zabezpečujú vyučujúci jednotlivých predmetov podľa možnosti cez prestávku.
j) Presun žiaka na krúžky je samostatný, v zodpovednosti vedúcich záujmových útvarov a zákonných zástupcov.
k) Na záujmový útvar žiaci čakajú na vyučujúceho vo svojej kmeňovej triede, resp. na vopred dohodnutom mieste.

4.9. Stravovanie v školskej jedálni
a) Žiaci sú povinní zaplatiť za stravu v termíne stanovenom vedúcou školskej jedálne. V prípade, že niekto nezaplatí včas, nemá nárok na obed.
b) Správanie žiakov vo výdajnej školskej jedálni usmerňuje vnútorný poriadok výdajnej školskej jedálne a dozor konajúci učiteľ.
c) Obedy sa vydávajú v čase od 11.30 do 13.45 hod.
d) V prípade nevhodného správania sa vo výdajnej školskej jedálni môže byť žiak z nej vykázaný do priestorov areálu školy a stravu dostane ako posledný, resp. podľa rozhodnutia dozor konajúceho učiteľa.
e) V školskej jedálni je zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa nestravujú. Výnimku povoľuje dozor konajúci učiteľ.
f) Do výdajnej školskej jedálne prichádzajú žiaci po ukončení vyučovania, zo ŠKD v sprievode vychovávateľky pokojne, disciplinovane a usporiadane.
g) Žiaci, ktorí prichádzajú do výdajnej školskej jedálne si umyjú ruky. Čakajú v rade, nepredbiehajú sa a zachovávajú ticho. Rešpektujú dozor konajúcich učiteľov.
h) Žiaci po vstupe do výdajnej školskej jedálne si zoberú tanier, príbor. Pomaly zaujmú voľné miesta za stolmi podľa určenia dozor konajúceho učiteľa, sadnú si a po nabratí polievky obedujú. Použitý tanier odnesú pomaly k určenému okienku. Po druhé jedlo idú po rozhodnutí dozor konajúceho učiteľa. Žiak za stolom sa nerozpráva, na stoličke sa nehojdá, konzumuje obed.
i) Po naobedovaní žiak ihneď vstane, zasunie stoličku a odnáša použitý tanier a príbor k určenému okienku.
j) Z výdajnej školskej jedálne odchádza východom a nezdržuje sa v nej.
k) Žiaci, ktorí nebudú dodržiavať školský poriadok, podľa rozhodnutia dozoru môžu byť z nej vykázaní a naobedovať sa budú môcť ako poslední.
l) Pedagogický dozor vo výdajni vykonávajú učitelia. Dbajú na dodržiavanie tohto poriadku a bezpečnosti všetkými stravníkmi.

4.10. Školský klub detí
a) Žiak je do ŠKD prijatý na základe písomnej žiadosti rodiča, po vyplnení zápisného lístka a po uhradení stanoveného poplatku.
b) Ak má žiak odísť zo ŠKD v iný čas ako je uvedený na zápisnom lístku, musia to rodičia oznámiť vychovávateľke písomne na osobitnom lístočku, alebo poslať po žiaka osobu, ktorá má písomné poverenie od rodičov.
c) Pri nedodržiavaní školského poriadku môže byť dieťa zo ŠKD vylúčené.
d) Práva a povinnosti detí navštevujúcich ŠKD upravuje interný školský poriadok ŠKD.

4.11. Záujmové krúžky
a) Vyučovanie v záujmových krúžkoch prebieha podľa platného rozvrhu hodín. Žiaci, ktorí sa so súhlasom rodičov a triedneho učiteľa prihlásili na vyučovanie záujmového krúžku, sú povinní sa tohto vyučovania zúčastňovať počas celého školského roka.
b) Neúčasť je potrebné riadne ospravedlniť.

4.12. Odchod žiakov zo školy
a) Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.
b) Vyučovanie končime ďakovnou modlitbou Zdravas Mária (Sláva Otcu).
c) Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu. Žiaci sa zoradia a pod vedením učiteľa odídu do šatne. Tam sa žiaci prezujú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu.
d) Žiak sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiava v priestoroch školy a pred školou. Škola nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý porušil toto nariadenie.
e) Za žiakov navštevujúcich ŠKD preberá plnú zodpovednosť vychovávateľka, ktorá si žiakov preberie po poslednej vyučovacej hodine od vyučujúceho. Odovzdaním končí zodpovednosť učiteľa za žiaka.

4.13. Starostlivosť o školské zariadenia, školské potreby, o prostredie učební, chodieb a školského dvora
a) Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie.
b) Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí učebnice, učebné pomôcky alebo iný školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu nahradiť v plnej hodnote (Školský zákon § 144, odsek 7, písmeno e). Ak sa nezistí vinník, vzniknutú škodu nahradí celý kolektív triedy.
c) Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu, musí poškodenie uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú.
d) Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, je povinný podľa školského zákona vrátiť škole učebnice, učebné texty, pracovné zošity alebo učebné pomôcky poskytnuté do bezplatného užívania.
e) Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru triedy.
f) Poškodenie majetku v správe školy rieši triedny učiteľ so zákonným zástupcom, ktorý je povinný škodu nahradiť.

4.14. Starostlivosť o zovňajšok a zdravie
a) Žiak chodí do školy čisto a primerane veku oblečený. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezúvok.
b) Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, technickej výchovy a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný a športový úbor.
c) Lekárske, stomatologické prehliadky, očkovania sa uskutočňujú po dohovore lekára s RŠ (Spoločenstvo rodičov). Žiaci sa ich zúčastnia v sprievode rodiča, samostatne v čase vyučovania len s písomným súhlasom rodiča.
d) Fajčenie a používanie zdraviu škodlivých omamných látok je prísne zakázané!
e) Šírenie legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí je prísne zakázané!
f) Ak žiak ochorie alebo sa zdržuje v prítomnosti osôb, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu, oznámi túto skutočnosť ihneď zákonný zástupca žiaka riaditeľovi školy.
g) V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania, ohlási to ihneď vyučujúcemu.
h) Vylučuje sa farbenie vlasov, make-up, neprimerané lakovanie nechtov, neprimeraná dĺžka nechtov (gélové alebo iné umelé nechty), piercing, viaceré náušnice v jednom uchu, extravagantné náušnice.
i) Zakazujú sa odevy s neprimerane veľkými výstrihmi, s tenkými ramienkami, odhaľujúce brušnú časť tela, chrbát s aplikáciami, ktoré sú proti spoločenskej etike prezentujúce hanlivé alebo neslušné nápisy, odevy neprimerane krátke a priesvitné. Mať počas celého vyučovania vhodne upravené vlasy, dlhé vlasy zopnuté tak, aby nezakrývali tvár a nepadali do očí. Zakazuje sa počas vyučovania nosiť pokrývky akéhokoľvek druhu.

4.15. Správanie žiakov mimo školy
a) Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiaci správajú spôsobom, ktorý robí česť našej škole.
b) Žiaci sú povinní slušne sa správať aj v mimo vyučovacom čase, počas voľných dní a školských prázdnin.
c) Žiak je zdvorilý voči všetkým dospelým osobám, najmä chorým ľudom a ženám.
d) Chránia si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbajú o bezpečnosť na ulici a dodržujú dopravné predpisy.
e) Žiaci základnej školy navštevujú podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. Vo večerných hodinách sa na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach zúčastňujú iba v sprievode rodičov alebo inej dospelej osoby.
f) Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je i v mimo vyučovacom čase zakázané!
g) Žiak je opatrný pri styku s neznámymi ľuďmi, neberie od nich vecné dary a pozornosti, nesadá si do auta k cudzím a včas sa zdôverí s ťažkosťami tomu učiteľovi, ktorému dôveruje.
h) Do kostola nie je možné nosiť mobilný telefón, ak ho má žiak s povolením vzhľadom na súrny prípad, v kostole ho musí mať vypnutý.
i) Žiaci nenosia do kostola šiltovky, čiapky a šatky. V kostole sedia žiaci so svojimi učiteľmi postupne od najnižších ročníkov až po najvyššie ročníky. Na sv. omši sa žiaci majú správať podľa pravidiel spytovania svedomia, byť pozorní, nerozprávať, nerozptyľovať spolužiakov a dodržiavať eucharistický pôst (jedlo, pitie, žuvačka).

4.16. Triedna samospráva žiakov
a) Žiacky kolektív triedy so súhlasom triedneho učiteľa volí žiacku samosprávu, ktorú tvoria predseda a ďalší členovia (podľa odporúčania triedneho učiteľa).
b) Predseda:
• zastupuje triedu
• dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy,
• predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim.
c) Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ.
d) Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.
e) Týždenníkov určuje triedny učiteľ, sú dvaja a zapisuje ich do elektronickej triednej knihy. Ich povinnosti sú najmä:
• pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedu (fixky) a ostatné potreby,
• na každej vyučovacej hodine na požiadanie vyučujúceho hlásia neprítomných,
• oznámia po 5. minútach riaditeľovi školy alebo zástupcovi riaditeľa školy neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine,
• cez prestávky vetrajú triedu,
• po skončení vyučovania zotrú tabuľu, uložia pomôcky, zatvoria okná, prekontrolujú uzáver vody, zhasnú svetlo
• dbajú o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety.

4.17.Opravné a komisionálne skúšky

a) Žiak 5. – 9. ročníka, ktorý má na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.
b) Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň hlavných prázdnin. Termín určí riaditeľ školy. Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravné skúšky, riaditeľ školy umožní vykonať opravné skúšky najneskôr do 15. septembra. Do toho času žiak navštevuje podmienečne najbližší vyšší ročník.
c) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom nedostatočný.
d) Komisionálne skúšky vykonáva žiak v týchto prípadoch:
• ak je skúšaný v náhradnom termíne,
• keď koná opravné skúšky,
• ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
• ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže požiadať o preskúšanie do 3 dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie,
• ak je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,
• pri individuálnom vzdelávaní (podľa § 24 školského zákona),
• v prípade, že plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí a zákonný zástupca požiada o jej vykonanie.
e) Komisia pre komisionálne skúšky je trojčlenná. Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre daný alebo príbuzný predmet.
f) Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie v deň konania skúšky. Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
„Rodičia a zákonní zástupcovia majú neodňateľné právo i povinnosť vychovávať svoje deti!“

5.1. Práva rodičov a zákonných zástupcov žiaka
1. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.
2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo:
a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa štatútu školy,
b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,
c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,
f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
3. Ak má rodič pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. Riaditeľ školy posúdi oprávnenosť žiadosti a oznámi zástupcovi žiaka, či bude žiak preskúšaný.
4. Svojim písomným súhlasom potvrdzuje, že súhlasí s výchovou a vzdelávaním svojho dieťaťa v duchu katolíckej viery a morálky, zároveň berie na vedomie, že katolícka škola a školské zariadenie prijíma žiakov prednostne z katolíckych rodín, výnimočne i žiakov iného vyznania, alebo bez vyznania, ak sú ochotní zúčastňovať sa na celom programe školy.
5. Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v školách za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

5.2. Povinnosti rodičov a zákonných zástupcov žiaka
a) Vytvoriť pre svoje dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie si školských povinností.
b) Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
c) Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výchovy a vzdelávania
d) Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
e) Prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky včas a dbať na to, aby dieťa prichádzalo do školy pravidelne a včas.
f) Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.
g) Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov triedy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine. Rodič, alebo zákonný zástupca môže požiadať učiteľa o rozhovor v čase po splnení vyučovacích povinností pedagóga: pred a po vyučovaní, na stretnutiach Spoločenstva rodičov, alebo v inom čase po vzájomnej dohode s učiteľom.
h) Rodič nemôže vstupovať do výchovného pôsobenia školy ani v prípade ak chce riešiť problémy správania iných žiakov k svojmu dieťaťu.
i) Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.
j) Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní v počte 15 hodín v jednom mesiaci sa na základe zákona č. 281/2002 Z. z. o prídavkoch na dieťa považuje za zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky – čo môže byť dôvodom k zastaveniu vyplácania prídavku na dieťa zákonnému zástupcovi.
k) Počet 60 hod. neospravedlnenej neúčasti na výchovno–vzdelávacom procese v jednom školskom roku sa považuje za zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky a podľa zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch spĺňajú skutkovú podstatu priestupku.

5.3. Spolupráca zákonných zástupcov žiaka s učiteľmi a vedením školy
Stretnutie zákonného zástupcu žiaka s riaditeľstvom školy a konzultácie s učiteľmi sú umožnené do 7:40, po vyučovaní alebo vo vopred dohodnutom čase – mimo vyučovacích hodín. Návštevy rodičov počas vyučovania sú zakázané.

5.4. Spolupráca školy a rodiny
Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka.
a) Jedným z prostriedkov je elektronická ŽK, v ktorej sú informácie priebežne aktualizované. Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy. Na tento účel slúžia aj triedne schôdzky a konzultačné hodiny.
b) Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly.
c) Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší rozhovor s rodičmi – napr. pozvanie rodičov do školy, telefonický rozhovor, rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, návšteva v rodine.

5.5. Rada rodičov školy
a) Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov sa dobrovoľne združujú v rade rodičov školy, ktorá je oficiálne zastúpená prostredníctvom občianskeho združenia Spoločenstvo rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda.
b) Rada rodičov je významnou formou aktívnej účasti rodičov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení školy a výchovných zariadení.
c) Úlohou Rady rodičov je poskytovať škole pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov:
• predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia,
• poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimo triednych výchovných podujatí ,
• plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy,
• pomáhať škole pri spolupráci so spoločenskými organizáciami,
• podporovať úsilie učiteľov o vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne,
• pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimo triednej a mimoškolskej činnosti, venovať starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania,
• pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami,
• spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.
d) Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.

6. VÝCHOVNÉ OPATRENIA A ODMENY
Každý deň musíme začínať odznova (sv. František Assiský)

Výchovné opatrenia a odmeny sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ.

6.1. Odmeny a ocenenia
Pochvala triednym učiteľom:
• za výborný prospech a vzorné správanie,
• za reprezentáciu triedy a školy v súťažiach (úspešný riešiteľ v školských alebo obvodových kolách súťaží),
• za pomoc triednemu učiteľovi, príp. iným vyučujúcim a za korektné vzťahy medzi spolužiakmi.
Pochvala riaditeľom školy:
• za výborný prospech a vzorné správanie (priemer známok 1,00),
• za reprezentáciu školy (úspešný riešiteľ v okresných, regionálnych a vyšších kolách súťaží),
• za záslužný alebo statočný čin.

a) Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.
b) Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby na konci školského roka.
c) V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä za statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky.
d) Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka

6.2. Kritériá na hodnotenie a klasifikáciu správania
Porušenie školského poriadku je priestupkom. Žiakom sa uložia výchovné opatrenia v prípade ak opakovane porušujú pravidlá školského poriadku a na nápravu nestačí osobný pohovor a bežné napomenutia vyučujúceho, alebo triedneho učiteľa. Pri opakovaných priestupkoch písomne pozýva triedny učiteľ rodičov žiaka k riešeniu výchovných problémov. Ak sa žiak opakovane dopúšťa priestupkov, je predvolaný pred výchovnú komisiu (triedny učiteľ, člen vedenia školy, výchovný poradca, rodič). Správanie žiaka sa hodnotí podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ vydaných MŠ SR.
Ak sa žiak dopustí závažného porušenia školského poriadku alebo správania odporujúceho katolíckej morálke, môže mu byť udelená znížená známka zo správania po prerokovaní pedagogickej, bez predchádzajúceho triedneho a riaditeľského pokarhania.
Hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými vývinovými chybami správania treba posudzovať s prihliadnutím na ich poškodenie v úzkej spolupráci so psychológom, odborným lekárom a zákonným zástupcom žiaka.

6.3. Opatrenie na posilnenie disciplíny
Ukladá sa po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania.
a) Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po prerokovaní v pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade.
b) Triedny učiteľ je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť rodičov s každým vážnejším porušením disciplíny (zápis, absencia a pod.) a úzko s nimi spolupracovať pri odstraňovaní negatívnych javov v správaní. Pred udelením niektorého opatrenia treba previnenie objektívne prešetriť. Za jedno previnenie sa udeľuje žiakovi len jedno opatrenie na posilnenie disciplíny.
c) Opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu. Ak tieto opatrenia nie sú účinné a žiak zámerne porušuje zásady kresťanskej morálky, narúša vzťahy medzi spolužiakmi, alebo ich ohrozuje, jeho zotrvanie v škole bude prerokované s rodičmi a zriaďovateľom školy – Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Nitra-Chrenová.
d) Pri ukladaní výchovného opatrenia sa postupuje nasledovne:
1. ústne napomenutie vyučujúcim, pri vážnom alebo opakovanom porušení školského poriadku
2. zápis do žiackej knižky alebo klasifikačného záznamu
3. napomenutie triednym učiteľom
4. pokarhanie triednym učiteľom písomnou formou
5. pokarhanie riaditeľom školy
6. znížená známka zo správania
e) Ak sa žiak dopustí závažného porušenia školského poriadku alebo správania odporujúceho katolíckej morálke, môže byť klasifikovaný po prerokovaní pedagogickej rady 2. až 4. stupňom zo správania, bez predchádzajúceho triedneho a riaditeľského pokarhania.
Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení:
• napomenutie od triedneho učiteľa,
• pokarhanie od triedneho učiteľa,
• pokarhanie od riaditeľa,
• znížená známka zo správania
A) Napomenutie triednym učiteľom žiak dostane za:
a) menšie porušenie vnútorného poriadku.
b) do školy na vyučovanie chodí nepripravený, nemá domácu úlohu, vyrušuje na vyučovaní, je nedisciplinovaný počas prestávok, neplní si povinnosti týždenníka
c) nevhodnú úprava zovňajšku, nosenie nevhodného a vyzývavého oblečenia do školy a pod.
B) Pokarhanie triednym učiteľom žiak dostane za:
a) opakované menšie porušenie vnútorného poriadku (napr. vyrušovanie na hodinách, neprezúvanie sa, neporiadok v lavici, neplnenie si týždenníckych povinností, nevhodný odev, prinášanie vecí, ktoré rušia vyučovanie, zdržiavanie sa na chodbách po zvonení, porušenie zasadacieho poriadku),
b) jednorazové väčšie porušenie vnútorného poriadku (napr. neslušné, hrubé alebo vulgárne správanie, správanie narušujúce vyučovanie, verbálny útok, výsmech zo spolužiaka, vyvolávanie konfliktov medzi spolužiakmi, poškodenie či strata ŽK, odpisovanie, používanie nedovolených pomôcok, nerešpektovanie nariadenia pracovníka školy, používanie mobilného telefónu, poškodenie školského majetku (nie opakované) a i.
c) za neospravedlnenú neprítomnosť na 2 – 3 vyučovacích hodinách
C) Pokarhanie riaditeľom školy žiak dostane za:
a) každé ďalšie porušenie vnútorného poriadku, keď pokarhanie triednym učiteľom nemalo účinok,
b) za vážne porušenie vnútorného poriadku (napr. klamstvo, vulgárne a neslušné vyjadrovanie voči zamestnancom školy, fyzický útok na spolužiaka, alkohol a fajčenie na školských akciách, poškodzovanie majetku školy, bezdôvodné opustenie školy, fajčenie v priestoroch školy, krádež vecí žiakov a zamestnancov školy, úmyselné ohrozenie zdravia spolužiaka, šikanovanie žiaka alebo zamestnanca školy, fyzické napadnutie žiaka školy, sfalšovanie podpisu rodiča alebo sfalšovanie známky v žiackej knižke, opakované vulgárne vyjadrovanie sa alebo obscénne gestá pred žiakmi, učiteľmi a zamestnancami školy v priestoroch školy a na školských akciách mimo školy, nepovolené zhotovovanie zvukového alebo obrazového záznamu žiaka alebo zamestnanca školy a i.
c) neospravedlnenú neprítomnosť na 5 – 6 vyučovacích hodinách

Ďalšie opatrenia:
1) Oneskorené príchody (bez vážneho dôvodu): Vstup žiaka do budovy školy po 7.55 hod. sa chápe ako oneskorený. Rovnako sa za oneskorený príchod pokladá aj vstup do triedy po začatí vyučovacej hodiny. Ak nie je vážny dôvod oneskoreného príchodu, je posudzovaný ako priestupok, ktorý bude riešený nasledovne:
a. za 4 oneskorené príchody v priebehu polroka – návrh na pokarhanie triednym učiteľom,
b. za 5 až 9 oneskorených príchodov v priebehu polroka – návrh na pokarhanie riaditeľom školy,
c. za viac ako 10 oneskorených príchodov v priebehu polroka – návrh na zníženú známku zo správania. Oneskorené príchody na vyučovaciu hodinu sa zapisujú do elektronickej TK a považujú sa za neospravedlnenú hodinu (výnimkou je akceptovanie dôvodu oneskoreného príchodu).
2) Zápisy zaevidované v elektronickej ŽK:
a) 1 – 2 – napomenutie triednym učiteľom,
b) 3 – 4 – pokarhanie triednym učiteľom,
c) 5 – 6 – pokarhanie riaditeľom školy,
d) 7 – 10 – znížená známka zo správania 2. stupňa,
e) 11 – 13 – znížená známka zo správania 3. stupňa,
f) nad 13 – zhoršená známka zo správania 4. stupňa.
3) Za zvlášť závažné porušenia sa považuje:
a) krádež väčšej hodnoty alebo opakovaná krádež nižšej hodnoty
b) krádež mimo školy nahlásená škole obchodnými organizáciami alebo políciou,
c) ničenie majetku väčšej hodnoty alebo opakované ničenie majetku nižšej hodnoty
d) úmyselné ohrozovanie alebo ublíženie na zdraví
e) šikanovanie, narúšanie korektných vzťahov medzi spolužiakmi
f) zúčastňovanie sa na zábavách, diskotékach najmä po 21.00 hod. bez prítomnosti rodičov
g) správanie odporujúce katolíckej morálke, ktoré poškodzuje dobré meno školy
h) používanie a šírenie legálnych i zakázaných drog (fajčenie, alkohol a pod.)
4) Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie spolužiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy okamžite bezodkladne privolá:
a. zákonného zástupcu,
b. zdravotnú pomoc,
c. policajný zbor.
Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam (§ 58 ods. 3 a 4 školského zákona )
5) V prípade porušenia školského poriadku vyučujúci urobí zápis do elektronickej ŽK. V prípade, že nedôjde k náprave, spíše sa so žiakom Záznam o pohovore (pozri Príloha č. 1), s ktorým bude preukázateľne oboznámený jeho zákonný zástupca. Záznam o pohovore obsahuje stanovisko žiaka, stručný popis skutku (situácie), prípadné stanoviská ďalších osôb, ktoré môžu prispieť k bližšiemu objasneniu skutkovej podstaty a dohodu medzi zúčastnenými stranami o ďalšom postupe. Zápis v elektronickej ŽK a Záznam o pohovore slúžia ako podklad pre Pedagogickú radu, ktorá rozhodne o ďalšom riešení výchovných problémov žiaka.

6.4. Hodnotenie žiakov zo správania
I. stupňa (veľmi dobré):
Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.
II. stupňa (uspokojivé):
Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.
Závažnejšie previnenie alebo opakované menej závažné:
• za neospravedlnené hodiny: 7 – 14 hodín,
• za 7 – 10 zápisov za polrok do elektronickej ŽK – pri vážnom, resp. opakovanom porušení disciplíny,
• za výstredný zovňajšok: dlhé lakované nechty, maľovanie očí, úst, prefarbovanie vlasov, nevhodné oblečenie, oblečenie odhaľujúce intímne časti tela, nadmerne krátke sukne, šortky odhaľujúce väčšiu časť tela, nosenie vysokých topánok na ihličkových podpätkoch, piercing,
• používanie a šírenie legálnych i zakázaných drog (fajčenie, alkohol a pod.) v areáli školy
• za úmyselné poškodenie školského majetku (písanie na lavice, škrabanie do lavíc, úmyselné ničenie stoličiek, pomôcok),
• za opakované nenosenie učebných pomôcok,
• za opakované oneskorené príchody na vyučovanie,
• za používanie vulgárnych slov k spolužiakom a všetkým zamestnancov školy,
• správanie odporujúce katolíckej morálke, ktoré poškodzuje dobré meno školy, klamanie, vydieranie alebo podvod, sexuálne obťažovanie,…
• za svojvoľné presádzanie sa a s tým spojené vyrušovanie,
• za benevolentný prístup k plneniu svojich povinností (nepracuje, vyrušuje, na hodine, vykrikuje),
• za nosenie nevhodných predmetov (reťaze, nože, nevhodné časopisy a hračky, ktorými vyrušujú na vyučovacej hodine, alebo nesúvisia s ním),
• za opakované nedodržovanie disciplinovaného správania počas prestávok a neskorý príchod na hodinu,
• za podnecovanie k rasovej nenávisti,
• za ohrozovanie vlastného zdravia, alebo zdravia spolužiaka nedodržovaním BOZP a školského poriadku,
• zneužívanie osobných údajov žiakov alebo zamestnancov školy na internete.

III. stupňa (menej uspokojivé):
Správanie žiaka v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného poriadku školy. Aj po udelení pokarhania od riaditeľa školy sa dopúšťa ďalších previnení.
• za neospravedlnené hodiny od 15 – 20 hod.,
• za 11 – 13 zápisov za polrok do elektronickej ŽK – pri vážnom, resp. opakovanom porušení disciplíny
• za ohrozovanie zdravia iných (použitie reťazí, noža, boxeru,…),
• za požívanie alkoholu, drog (aj mimo školy),
• za finančné a materiálne vydieranie svojich spolužiakov,
• za vyhrážanie a osočovanie pracovníkom školy (aj mimo školy),
• za krádeže a odcudzenie osobných vecí spolužiakom (aj mimo areálu školy),
• za akékoľvek fyzické a psychické napádania, týranie spolužiakov aj iných osôb.

IV. stupňa (neuspokojivé):
Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok školy. Zámerne narúša vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami (aj úmyselnými) ohrozuje ostatných spolužiakov.
• za neospravedlnené hodiny – od 20 hod.,
• nad 14 zápisov za polrok do elektronickej ŽK – pri vážnom, resp. opakovanom porušení disciplíny
• za vážne konflikty so zákonom,
• za ohrozovanie mravnosti spolužiakov.

7. SPÔSOB RIEŠENIA PROBLÉMOV A OPATRENIA V PRÍPADE PORUŠENIA DOHODNUTÝCH PRAVIDIEL

1. Výchovno–vzdelávacie problémy rieši rodič prednostne s vyučujúcim daného predmetu, triednym učiteľom, výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom, vychovávateľom ŠKD, až napokon s riaditeľom školy. Toto poradie nemusí byť dodržané, ak rodič považuje problém za veľmi závažný.
2. Škola je povinná prijať podnety od rodičov podľa zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
3. Ak by škola nepostupovala podľa uvedených pravidiel, môže rodič žiadať nápravu u zriaďovateľa školy – Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Nitra-Chrenová.
4. Pedagogický zamestnanec má v súvislosti s výkonom svojej činnosti postavenie verejného činiteľa a je chránený podľa § 139 ods. 1 písm. h) Trestného zákona. V prípade nerešpektovania ustanovení tohto školského poriadku, bude zamestnávateľ chrániť svojich zamestnancov v zmysle platných zákonov, aby chránil ich práva.
5. Opatrenia uložené v rozpore so školským poriadkom a inými dokumentmi školy budú neplatné.

8. BEZPEČNÁ ŠKOLA

1. Zásady BOZP a PO sú podrobne rozpracované v agende BOZP a PO.
2. Žiaci sú každoročne poučení o pravidlách bezpečného správania v priestoroch školy, počas konania školskej akcie i mimo nej. O poučení sú vedené písomné záznamy (v elektronickej TK, na tlačive o školskej akcii a pod).
3. Poučenie žiakov sa najčastejšie realizuje:
a) v prvý deň školského vyučovania
b) pred konaním každej školskej akcie
c) pred nástupom na prázdniny
Pred kurzom lyžovania, korčuľovania a pod. sú osobitne poučení v zmysle platných vyhlášok MŠVVŠ SR.
4. V rámci realizovania prierezovej témy Ochrana života a zdravia si žiaci nacvičujú účelové cvičenia a požiarny poplach.
5. Pedagogickí pracovníci majú povinnosť celoročne dohliadať na plnenie bezpečnostných predpisov.
6. Zistenie akejkoľvek okolnosti ohrozujúcej bezpečnosť alebo zdravie nahlási žiak – triednemu učiteľovi, zamestnanec – svojmu nadriadenému.

8.1. Ochrana žiakov

1. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiak nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok. Ak pri porušení školského poriadku príde k úrazu, zákonný zástupca žiaka, ktorý úraz spôsobil je povinný škole uhradiť povinnú spoluúčasť vyplývajúcu z poistnej zmluvy školy.
2. Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov
3. Škola chráni žiakov pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním, pretože každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. Žiak nepoužíva vulgárne výrazy. Neuráža, nepodceňuje a nevysmieva sa spolužiakom.
4. Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!
Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.
5. Podstatnými znakmi šikanovania sú:
a) úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému
b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
c) opakované útoky,
d) nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.
6. Šikanovanie sa prejavuje:
a) v priamej podobe: fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami, nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením veci a pod.
b) v nepriamej podobe, napr. prehliadaním a ignorovaním obete.
7. Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie žiakov napĺňať i skutkovú podstatu trestných činov. Trestný zákon definuje trestný čin ako prečin a zločin. Môže ísť najmä o trestný čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví, obmedzovania osobnej slobody, nátlaku, vydierania, lúpeží, hrubého nátlaku, krádeže alebo poškodzovania cudzej veci, neoprávneného užívania cudzej veci.
8. Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb.
9. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku. Osoby, ktoré v čase spáchania trestného činu dovŕšili štrnásty rok a neprekročili osemnásty rok svojho veku sa podľa trestného zákona zaraďujú do kategórie „mladistvých“.
10. Učiteľ alebo vychovávateľ, ktorému bude známy prípad šikanovania musí prijať potrebné opatrenie a má oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania.

 

Škola je miestom, kde po domove prežívate najviac času. Verím, že svojim vzhľadom i správaním budete dôstojne reprezentovať seba, školu i svojich rodičov, aby ste boli Bohu na slávu, sebe na spásu a ľuďom na osoh.