ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Špeciálny pedagóg

Žiakom so špeciálnymi  výchovno- vzdelávacími potrebami sa v našej  škole venuje okrem triednych  učiteľov  aj  špeciálny pedagóg. Jeho úlohou je poskytovať komplexný špeciálno-pedagogický servis pre deti, rodičov i pedagógov školy.

Ide o žiakov so zdravotným znevýhodneným, vyžadujúcich špeciálny prístup.

Deťom, ktoré  majú diagnostikované špecifické poruchy učenia /dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia/  alebo poruchy pozornosti, správania /ADD, ADHD/ je poskytovaná individuálna starostlivosť podľa odporúčania špeciálno-pedagogických poradní.

Špeciálny pedagóg spolupracuje s odbornými pracoviskami:

–          Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  /CPPPaP/  Vurumu 2, Nitra

–          DYS CENTROM /Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva/ Nábrežie mládeže 85, Mudroňova 1

–          Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Mudroňova 1, Nitra

–          Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva  pre slabozrakých a nevidiacich, Svrčia ul., Bratislava

Pretože žiaci rýchlo vycítia, že špeciálny pedagóg rozumie ich problémom, pristupujú k nemu  s dôverou, čo vítajú aj ich rodičia.