ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Spoločenstvo rodičov pri ZŠ sv. Gorazda

Občianske združenie Spoločenstva rodičov pri ZŠ sv. Gorazda je dobrovoľným, nezávislým, neziskovým, nepolitickým spoločenstvom občanov (ďalej len spoločenstvo) podľa zákona č. 83/90 Zb. v znení neskorších predpisov. Je právnickou osobou registrovanou Ministerstvom vnútra SR.

Cieľ

Cieľom spoločenstva je v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy zabezpečovať:

 1. Kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí založené na kresťanských zásadách.
 2. Ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti.
 3. Ochranu záujmov rodičov detí, vyplývajúcu z ich práva na výber typu školy a formy výchovy a vzdelávania detí.
 4. Ochranu učiteľov pred neoprávneným zasahovaním do ich kompetencií.

Činnosť spoločenstva bude zameraná na tieto oblasti:

 • výchovno-vzdelávaciu
 • spoločenskú
 • verejno-prospešnú
 • poradensko-propagačnú.
 1. Zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov na zodpovednú výchovu a kvalitné vzdelávanie v duchu katolíckej viery.
 2. Podieľa sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov.
 3. Ochraňuje žiakov pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávacom procese, stresovými situáciami a pred ich nadmerným zaťažovaním.
 4. Dbá o celostné formovanie detí na zrelé osobnosti po stránke vedomostnej, kultúrnej, morálnej, ktoré budú prínosom pre spoločnosť.
 5. Napomáha rozvoju záujmovej činnosti detí, spolupracuje s vedením školy pri organizovaní lyžiarskych výcvikov, vlastivedných a iných zájazdov.
 6. Pomáha žiakom, ktorí pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia, v oblasti morálnej, prípadne materiálnej.
 7. V rámci záujmovej a mimoškolskej činnosti napomáha zavádzaniu informačných a komunikačných technológií.
 8. Podieľa sa na ochrane zdravia detí, podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin.
 9. Organizuje účasť svojich členov na odborných, vzdelávacích a poradenských podujatiach.
 10. Podporuje rozvoj vzájomných stykov medzi školami na území SR i so školami v zahraničí.

Ak chcete nášmu spoločenstvu pomôcť finančne, môžete nám poukázať 2% z Vami zaplatenej dane z príjmov. Môžete tak urobiť pomocou formulárov, ktoré su zverejnené na stránke.

Pozri tiež: www.rozhodni.sk

Do týchto formulárov doplnte, prosím, nasledujúce údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo rodičov pri ZŠ sv. Gorazda
Sídlo: Dlhá 78, 949 01 Nitra
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37869108
Právna forma: Združenie

Ďakujeme!