ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Stravovací poriadok

STRAVOVACÍ PORIADOK na šk. rok 2020/2021

Úradné hodiny vedúcej ŠJ: Pondelok – Piatok od 7,00-14,00 hod.

č. tel.: 0914 199 553

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje podľa § 4 ods. 6 zákona

Č.544/2010 Z.z. v sume 1,20 za každý deň v ktorom sa žiak MŠ a ZŠ zúčastnil vyučovania a odobral obed.

Strava sa prihlasuje na základe zápisného lístka, uhradenia režijných nákladov a finančnej zábezpeky v sume 30€ na zabezpečenie nedotovanej stravy.

 

Dotácia sa poskytuje:

– ak je žiak prihlásený na stravu ( zápisný lístok)

– ak sa žiak zúčastnil vyučovania a odobral stravu

 

Dotácia sa neposkytuje žiakovi:

  • ktorý sa nezúčastnil vyučovania – strava sa musí odhlasovať (choroba, exkurzie, výlety, lyžiarsky výcvik, škola v prírode a pod.)
  • ktorý sa zúčastnil vyučovania a neodobral stravu
  • ak je vyčerpaná finančná zábezpeka.

 

V prípade choroby je možné v prvý deň odobrať stravu do obedára (bez nároku na dotáciu) v čase od 11,30 hod. do 14,00 hod. Ostatné dni treba odhlásiť.

 

Odhlásiť zo stravy je potrebné deň vopred najneskôr do 14,00 hod. (v pondelok do 7:00 hod.)

  • osobne v ŠJ
  • telefonicky na t.č. 0914 199 553
  • elektronicky: prostredníctvom mobilnej aplikácie (EduPage), alebo webového rozhrania (Žiacka knižka)

 

Úhrada stravného:

Číslo účtu: SK07 5600 0000 0008 5458 8004
Konštantný symbol: 0379
Poznámka: meno, priezvisko, trieda žiaka

 

Zápisný lístok stravníka nájdete v sekcii Prihlasovanie na stravu