ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

T9 – riaditeľské voľno

RIADITEĽSKÉ VOĽNO (oznam pre rodičov)

Riaditeľka Základnej školy s MŠ sv. Gorazda, Dlhá 78, NITRA v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje žiakom 5. – 8. ročníka z dôvodu TESTOVANIA 9 dňa 3. apríla 2019 riaditeľské voľno.

V tento deň sú všetci žiaci 5. – 8. ročníka automaticky odhlásení zo stravy. Kto má záujem, musí sa na obed prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

PaedDr. Anna Fabišová (riaditeľka školy)