Predprimárne vzdelávanie – žiadosti

in Oznamy

Vážení rodičia, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžete doručiť poštou alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky zverejnenej na stránke školy. Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje: a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zákonný zástupca dieťaťa predloží: […]

Read more ›