ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Informácie k zápisu žiaka

Pokiaľ ste sa rozhodli, že Vaše dieťa bude navštevovať ZŠ s MŠ sv. Gorazda, prosíme, aby ste si pozorne prečítali nasledujúce informácie:

  • Na zápis do ZŠ sv. Gorazda príďte so svojim dieťaťom
  • Vyplňte elektronickú – Prihlášku do 1. ročníka (1. časť)
  • So sebou si prineste: OP a rodný list dieťaťa
  • V deň zápisu vyplníte: Prihláška do 1. ročníka ZŠ (2. časť) a predbežne aj Zápisný list do školského klubu detí /ŠKD/

Na všetky Vaše otázky sme Vám ochotní odpovedať  osobne, telefonicky na tel. č. 037/6534348, e-mailom (zsgorazdova@zsgorazdova.sk), alebo cez el. formulár.

 

Pri rozhodovaní sa rodičov o tom, akú školu zvoliť pre svoje dieťa na najbližších deväť rokov jeho života, sa stretávame s otázkami, ktoré sú nám kladené v súvislosti s tým, že zriaďovateľom našej školy je cirkev /v súčasnosti sme  farskou školou/ a nie mesto. Radi Vám, milí rodičia, všetky Vaše otázky zodpovieme.  Je to pre nás signál, že Vám záleží na dobrej výchove a kvalitnom vzdelávaní Vašich detí.

Najčastejšie otázky…

  1. 1.       Môžem prihlásiť dieťa na Vašu cirkevnú školu, ak nepraktizujeme vieru?

Do našej školy prijímame žiakov z katolíckych rodín. Možnosť prijatia majú však aj žiaci iného vierovyznania alebo bez vyznania, ak súhlasia s katolíckym zameraním školy a sú ochotní zúčastňovať sa na celom programe školy. Podmienkou k platnému prijatiu každého žiaka je písomný súhlas jeho rodičov alebo zákonných zástupcov s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky.

  1. 2.       Vraj sa deti musia na každej hodine modliť, je to pravda?

Deň začíname a končíme modlitbou  v triedach. Ďakujeme za všetko, čo nám Boh dáva. Vyučovacie hodiny však napĺňajú štátny a školský vzdelávací program.

  1. 3.       Pripraví cirkevná škola svojich žiakov pre stredné školy tak ako štátna škola?

Štátny vzdelávací program je pre základné školy stanovený zákonom a musia ho napĺňať tak štátne ako aj cirkevné školy. Naviac je tento program doplnený  školským vzdelávacím programom, v ktorom je zvýšená dotácia hodín cudzieho jazyka, informatiky a predmetov s environmentálnym zameraním na našej škole.