ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Žiadosti a tlačivá

Aktuálne tlačivá od 9.11.2020:


 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: PDF
 • Odklad školskej dochádzky: PDF
 • Zápisný lístok na stravu – tlačivo (PDF)
 • Zápisný lístok na stravu MŠ (bez nároku na dotáciu) – tlačivo (PDF)

 


 • Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠPDF
 • Elektronická priháška: On-line
 • Prestupový dotazník ZŠ: PDF
 • Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky: DOC
 • Vyhlásenie COVID (rodič): DOC

Info: Deti mladšie ako šesť ročné (narodené po 1. septembri) je možné zapísať do školy len po predložení súhlasného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast (PDF) a súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (napríklad CPPPaP).

 • Ospravedlnenie všeobecne: PDF
 • Žiadosť o oslobodenie od povinnej telesnej výchovy: PDF

Info: V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti (PDF) zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozhoduje riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási.


ŠKD

 • Žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD: PDF
 • Žiadosť o uvoľnenie  žiaka zo ŠKD: PDF
 • Žiadosť o odhlásenie žiaka zo ŠKD: PDF