ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Tlačivá

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: PDF
  • Odklad školskej dochádzky: PDF

  • Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ: PDF / Dotazník – zápis do 1. ročníka: PDF
  • Info: Deti mladšie ako šesť ročné (narodené po 1. septembri) je možné zapísať do školy len po predložení súhlasného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast (PDF) a súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (napríklad CPPPaP).

 

  • Ospravedlnenie všeobecne: PDF
  • Žiadosť o oslobodenie od povinnej telesnej výchovy: PDF
  • Prestup žiaka – dotazník PDF
  • Info: V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti (PDF) zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozhoduje riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási.

ŠKD

  • Žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD: PDF
  • Žiadosť o uvoľnenie  žiaka zo ŠKD: PDF