ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Tlačivo – Vyhlásenie COVID (rodič)

Pri prvom nástupe alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, v období do konca šk. roka 2019/2020, predkladá rodič  písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Tlačivo: Vyhlásenie COVID – rodič (DOC)