ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

VEĽKONOČNÁ SYMBOLIKA

Oheň

Je symbolom nadšenia, zapálenia sa za niečo, symbolom lásky. Boh sa zjavil Mojžišovi v horiacom kre. Ján Krstiteľ hlásal, že po ňom príde ten, ktorý bude krstiť ohňom (Lk 3, 16) a Ježiš sám vraví, že prišiel doniesť na zem oheň (Lk 12, 49). Oheň spáli všetko, čo je zlé. Ak si od neho zapálime sviecu, nezmenší sa. Jeho plameň smeruje vždy nahor. Božské srdce Panny Márie sa znázorňujú s plameňom lásky. Kedysi ľudia na Veľký piatok zhášali v dome všetky ohne, ba aj oheň  v peci, lebo si na Bielu sobotu večer priniesli nový oheň zo slávnosti vzkriesenia. Od ohňa počas veľkonočnej vigílie zapaľujeme novú veľkonočnú sviecu.

 

Veľkonočná svieca (paškál)

Symbolizuje Ježiša Krista. Zdobí sa znakmi jeho rán, piatimi hrudkami. Horí vedľa oltára až do Nanebovstúpenia a pri všetkých veľkých slávnostiach.

 

Voda

Je symbolom, života. Nemá pevnú formu, je tekutá, preto je symbolom ľudskej pominuteľnosti. Kňaz ju pri svätej omši mieša s vínom, aby splynula s Ježišovou božskou prirodzenosťou. Voda pri krste je symbolom Božej milosti, kňaz ju na veľkonočnú vigíliu posvätí ponorením veľkonočnej sviece.

 

Kríž

Je symbolom nášho vykúpenia, hoci Peržania z neho, pre podobnosť s osami ľudského tela, urobili nástroj smrti. Pre nás kresťanov je symbolom odpustenia hriechov, symbolom vyslobodenia z moci hriechu.

 

 

 

Baránok

Je vrcholom všetkých veľkonočných symbolov. Predstavuje nevinnosť a tichosť, lebo trpezlivo znáša strihanie. V stredoveku sa stretávame so symbolom ležiaceho baránka s krížom. Znázorňuje baránka pripraveného na obetu. Symbolom kresťanstva je však stojací baránok so zástavou, ktorá je symbolom víťazstva nad smrťou.

 

Vajce

Obsahuje zárodok nového života, preto bolo u pohanov symbolom plodnosti. U kresťanov je symbolom zmŕtvychvstania.

Bahniatka

Predstavujú prvotinu jarných plodov. Posvätené bahniatka sa spália a popolom z nich budeme poznačení na Popolcovú stredu v nasledujúcom roku.

 

 

 

 

Korbáče a oblievačka

Sú pozostatkami pohanských zvykov – zachovali sa v ľudovej tradícii, napr. rozlúčka so zimou, utopenie Moreny atď.

 

Prevzaté z časopisu Hlasy z domova a misií, apríl 2012

Text: P. Martin Štefanec

 

/p