ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Milí rodičia,

zápis do prvého ročníka ZŠ bude na základe usmernenia Ministerstva školstva prebiehať od 15. do 30. apríla 2020  bez osobnej účasti dieťaťa ELEKTRONICKOU FORMOU.

ON-LINE PRIHLÁŠKU VYPLŇTE UŽ DNES: https://gorazdnr.edupage.org/register/

V prípade, že nemáte možnosť vyplniť túto prihlášku elektronicky, kontaktujte riaditeľku školy na t.č.: 0904 704 964, alebo mailom: riaditelnr@gmail.com

Všetky doteraz vyplnené prihlášky evidujeme. O ďalšom postupe zápisu vás budeme informovať.

Najčastejšie otázky:

  • Ako zapisať dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  • Ako požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky?

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  • Kedy sa uskutoční overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami?

Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  • Kedy rozhodne riaditeľka školy o prijatí?

V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

Príloha: Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda