ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE • MŠ: Plavecký výcvik MŠ: Plavecký výcvik0 9. marca 2020, 12:39

  Aj tento rok nám naši malí plavci ukázali, že voda nie je žiaden problém. [...]

 • MŠ: Marec mesiac knihy MŠ: Marec mesiac knihy0 9. marca 2020, 12:32

  Marec mesiac knihy si naše deti v materskej škole pripomenuli nasledovne. Čítali [...]

 • MŠ: Karneval MŠ: Karneval0 7. februára 2020, 10:37

  ,,Fašiangy-Turice“, táto pieseň sa vo štvrtok 6.2.2020 ozývala z našej [...]

 • MŠ: Hvezdáreň MŠ: Hvezdáreň0 7. februára 2020, 10:25

  V rámci témy týždňa deti navštívili hvezdáreň v Krajskom osvetovom stredisku [...]

 • Educate Slovakia Educate Slovakia0 29. januára 2020, 14:32

  V rámci projektu „Educate Slovakia“, ktorý realizuje medzinárodná organizácia [...]

 • Workshop Nemecky interaktívne Workshop Nemecky interaktívne0 10. novembra 2019, 16:30

  Žiaci 8.ročníka si 8.11.2019 obohatili svoje vedomosti a zručnosti v používaní [...]

 • Malá finančná akadémia v 2.B Malá finančná akadémia v 2.B0 26. apríla 2018, 19:43

  Žiaci 2.B sa zapojili do projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom. Projekt [...]

 • Diana Mašlejová – beseda Diana Mašlejová – beseda0 17. apríla 2018, 7:39

  V piatok 13. apríla nás navštívila pani spisovateľka Diana Mašlejová, autorka [...]

 • Projekt Integrácia Projekt Integrácia0 10. júna 2019, 11:59

  V rámci projektu ,,Integrácia“ sa dňa 4.6. 2019. uskutočnilo krásne podujatie [...]

 • Viem, čo zjem Viem, čo zjem0 27. apríla 2017, 12:53

  Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids [...]

 • Deň zeme – ochutnávka ovocia a zeleniny Deň zeme – ochutnávka ovocia a zeleniny0 24. apríla 2017, 8:35

  V rámci programu „Školské ovocie“, mali žiaci našej školy možnosť [...]

 • SÚŤAŽ: Čítam, teda som 2017 SÚŤAŽ: Čítam, teda som 20171 9. apríla 2017, 20:39

  Nečíta(j)me iba v marci V istom časopise som sa stretla s názorom, že počet [...]

Najnovšie príspevky

Obnovuje sa školské vyučovanie

Obnovuje sa školské vyučovanie

in Oznamy

Vážení rodičia, rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 26. mája 2020, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 22. mája 2020 v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR z 22. mája 2020 Vám oznamujeme, že s účinnost’ou od 1. júna 2020 sa obnovuje školské vyučovanie v 1. -5. ročníku ZŠ a prevádzka MŠ, ŠKD a ŠJ. PaedDr. Anna Fabišová riaditeľka školy

Read more ›
Tlačivo – Vyhlásenie COVID (rodič)

Tlačivo – Vyhlásenie COVID (rodič)

in Oznamy

Pri prvom nástupe alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, v období do konca šk. roka 2019/2020, predkladá rodič  písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo: Vyhlásenie COVID – rodič (DOC)

Read more ›
Predprimárne vzdelávanie – žiadosti

Predprimárne vzdelávanie – žiadosti

in Oznamy

Vážení rodičia, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžete doručiť poštou alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky zverejnenej na stránke školy. Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje: a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zákonný zástupca dieťaťa predloží: […]

Read more ›
Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

in Oznamy

Milí rodičia, termín zápisu do MŠ sa na základe usmernenia Ministerstva školstva presúva na: 30. apríl – 31. máj 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. ON-LINE PRIHLÁŠKU VYPLŇTE UŽ DNES: https://gorazdnr.edupage.org/register/ O presnom termíne zápisu vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy www.zsgorazdova.sk. Vedenie ZŠ s MŠ sv. Gorazda    

Read more ›
Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka ZŠ

in Oznamy

Milí rodičia, zápis do prvého ročníka ZŠ bude na základe usmernenia Ministerstva školstva prebiehať od 15. do 30. apríla 2020  bez osobnej účasti dieťaťa ELEKTRONICKOU FORMOU. ON-LINE PRIHLÁŠKU VYPLŇTE UŽ DNES: https://gorazdnr.edupage.org/register/ V prípade, že nemáte možnosť vyplniť túto prihlášku elektronicky, kontaktujte riaditeľku školy na t.č.: 0904 704 964, alebo mailom: riaditelnr@gmail.com Všetky doteraz vyplnené prihlášky evidujeme. O ďalšom postupe zápisu vás budeme informovať. Najčastejšie otázky: Ako zapisať dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží […]

Read more ›
7. apríl 2020 – Deň kresťanských učiteľov

7. apríl 2020 – Deň kresťanských učiteľov

in Oznamy, Duchovný život

7. apríla si kresťanskí učitelia pripomínajú sviatok patróna učiteľov svätého Jána de la Salle. Nech čnosti dobrého učiteľa – múdrosť, pokora či veľkodušnosť, ktoré svätý Ján vyzdvihoval, nechýbajú ani jednému z nás. Pán Boh zaplať.

Read more ›
Opatrenia ministerstva školstva – vyučovanie prerušené do odvolania

Opatrenia ministerstva školstva – vyučovanie prerušené do odvolania

in Oznamy

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov […]

Read more ›
Prerušenie prevádzky školy

Prerušenie prevádzky školy

in Oznamy

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým […]

Read more ›
Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

in Oznamy

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, NITRA v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje v dňoch 12. a 13. marca 2020 riaditeľské voľno žiakom ZŠ a deťom MŠ  z technicko-organizačných dôvodov (porucha na vodovodnej prípojke) a zároveň z dôvodov súvisiacich s pokynmi mesta Nitra o uzavretí škôl a školských zariadení. Dokument: Riaditeľské voľno (PDF) PaedDr. Anna Fabišová (riaditeľka školy)

Read more ›
KORONAVÍRUS – aktuálne informácie a usmernenia

KORONAVÍRUS – aktuálne informácie a usmernenia

in Oznamy

Aktuálne informácie, usmernenia  a pokyny nájdete na stránke:  EduPage > Koronavírus WEB: www.gorazdnr.edupage.org/blog1  

Read more ›